وضعیت بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه در صنعت خودرو

در‌گف‌تو‌گو‌«گسترش‌صنعت»‌با‌دبیر‌جشنواره‌ملی‌بهروه‌وری‌تشریح‌شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

نخس//تین روز خ//رداد، روز مل//ی به//رهوری نامگذاری ش//ده و هرسال در ای//ن روز جش//نواره ملی به//رهوری به اجرا در میآید. براس//اس رس//می قدیمی هرسال در این روز اختتامیه جش//نواره س//ال گذشته و افتتاحیه جشنواره سال جدید برگزار میشود بهگونهای که در طول یک سال وضعیت بهرهوری شرکتهایی که صورتهای مالی خود را به دبیرخانه جشنواره ارائ//ه میدهند ب//رای حضور در جش//نواره مورد سنجش قرار میگیرد.

بهطور کلی بهرهوری ۰۵ رشته در این جشنواره مل//ی س//نجیده میش//ود و در این بی//ن صنعت خودرو نیز از جمله صنایعی هس//تند که گزارش به//رهوری آن در ۳ بخش خودروس//ازی، خدمات فنی مهندس//ی خودرو و س//اخت قطع//ات اعالم خواهد شد.

ب//ا توجه به نقش به//رهوری در صنعت خودرو، «گس//ترش صنعت» در ارتباط با گزارشهایی که درباره این صنعت برای جش//نواره ملی بهرهوری آماده ش//ده، به گفتوگو با فرش//ید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهرهوری نشست.

ش//کرخدایی س//خنان خود را اینگونه آغاز کرد ک//ه در عصر حاضر دس//تیابی به رش//د اقتصادی از طری//ق ارتق//ای به//رهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میآید. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابلتوجهی بهرهمند ش//دهاند، بیانگر این واقعیت اس//ت که بخش عمدهای از رشد اقتصادی بیشتر این کشورها از طریق بهرهوری حاصل شده است.

به گفته دبیر جش//نواره ملی به//رهوری، بر این اساس محاس//به رشد ش//اخصهای بهرهوری در صنای//ع مختلف برای تعیین س//هم آن در رش//د اقتصادی کش//ورها در راس//تای برنامهریزیهای آین//ده از اهمیت زیادی برخوردار اس//ت بنابراین پیرو این مسئله جشنواره ملی بهرهوری در 8سال گذشته س//عی کرده رشد ش//اخصهای متوسط به//رهوری تمام عوامل، متوس//ط بهرهوری نیروی کار و متوس//ط به//رهوری س//رمایه به ن//رخ ثابت (تورمزدایی ش//ده نسبت به س//ال ۳8) در صنایع مختلف را محاس//به کند و در اختیار برنامهریزان اقتصادی و پژوهشگران و صاحبان کسبوکار قرار دهد، تاکنون نیز اندازهگیری شاخصهای ۰۰۰۵ بنگاه اقتصادی در این جشنواره انجام شده است. صنع//ت خ//ودرو نیز یک//ی از ۰۵ رش//ته فعالیت اندازهگیری شده در جشنواره بوده که نمودارهای آن قابل مشاهده است.

وی ک//ه نمودارهای گزارش به//رهوری صنعت خ//ودرو را پیشت//ر در اختیار گس//ترش صنعت ق//رار داده بود، در ادامه به توضی//ح این نمودارها پرداخت. ش//کرخدایی در تحلیل نمودار نخس//ت که «مقایس//ه رقابتپذیری هزین//ه نیروی کار به مقدار ثابت ۳8۳۱ در صنعتهای خودروس//ازی، خدمات مهندس//ی خودرو و ساخت قطعات» نام دارد، گفت: شاخص «بهرهوری هزینه نیروی کار» رایجترین مقیاس//ی اس//ت که درباره یک اقتصاد، صنعت یا یک واحد تولیدی به کار برده میش//ود و نش//ان میدهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزشافزوده ایجاد ش//ده است. براس//اس این نمودار میزان رشد این ش//اخص بسیار کمتر از رش//د پیشبینی شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده و تنها در برخی از س//الها مقدار رشد این ش//اخص مناسب بوده اس//ت که این رش//د نیز میتواند به واسطه تدابیر حمایتی دولت از این صنعت باش//د که البته این حمایتها به صورت کوتاهمدت و با آثار مناسب اما به صورت بلند مدت گاه//ی با آثار مخربی همراه بوده اس//ت که در سالهای بعدی کاهش شاخص بهرهوری نیروی کار مشاهده میشود که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور است.

نایبریی//س انجمن مدیری//ت کیفیت ایران در ارتباط با ش//اخص «بهرهوری س//رمایه» اینگونه توضی//ح داد: در این ش//اخص که می//زان کارآیی داراییها و نحوه اس//تفاده از سرمایههای ثابت را منعکس میکند، روند مناسبی مشاهده نمیشود و نه تنها در س//الهای اجرایی ش//دن برنامههای توس//عهای کش//ور رشدی مشاهده نش//ده بلکه با کاهش نیز روبهرو ش//ده اس//ت اما در س//الهای پایانی این ش//اخص رشد داشته که یکی از دالیل آن را میت//وان ش//رایط اقتصادی کش//ور بهدلیل وجود تحریمها دانس//ت که در این وضعیت امکان س//رمایهگذاریهای جدید و ورود ماشینآالت به سختی فراهم شده است.

به گفته دبیر جش//نواره ملی بهرهوری با بررسی میزان رشد بهرهوری در صنعت خودرو کشور باید به این مس//ئله اشاره کرد که در سالهای گذشته در زمین//ه بهرهوری به میزان کافی توجهی وجود نداش//ته و بیش//تر توجه مدیران ارش//د سازمان معط//وف به س//رمایهگذاری و رش//د اقتصادی از طریق فعالیتهای توسعهای بوده است. از آنجایی ک//ه فعالیتهای توس//عهای هزینهب//ر و همراه با دشواریهای خاص خود بوده و وابسته به شرایط سیاس//ی کش//ور در م//وارد س//رمایهگذاریهای خارجی اس//ت، بنابرای//ن ایجاد درآمد بیش//تر و صرفهجوی//ی در هزینه از طریق راهحلهای بهبود بهرهوری از س//وی ش//رکتها و س//ازمانها برای افزایش توان رقابتپذیری بس//یار مورد توجه قرار میگیرد.

گزارش بهرهوری صنعت خودرو که هرس/ال برای جش/نواره ملی بهرهوری آماده میشود، نش/ان میدهد در س/الهای گذش/ته بهرهوری در صنعت خودرو مورد توج/ه قرار نگرفته و شرکتهای خودروسازی باید با ایجاد درآمد بیشتر و صرفهجویی در هزینه در راستای بهبود بهرهوری خود گام بردارند.

فرشید شکر خدایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.