وقفهای دیگر در نوسازی ناوگان تاکسیهای فرسوده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ب//ه گفت//ه ریی//س اتحادی//ه تاکسیرانیهای شهری این بار بانک پارس//یان بهعنوان یکی از ۳ بانک عامل نوسازی تاکسیهای فرسوده، با اجبار متقاضیان برای استفاده از بیمه پارسیان، وقفه دیگری در این طرح ایجاد کرده است.

مس//عود طیب//ی در گفتوگ//و با ایس//نا اظهار کرده اجرای طرح نوس//ازی بیمه بدنه برای تاکس//یها اجباری اس//ت اما اینکه بیمهای بهصورت الزامی از س//وی بانک به متقاضیان اجبار ش//ود نوع//ی باجخواهی اس//ت و به هیج عنوان پذیرفته نیست که برای پرداخت وام پیششرط استفاده از بیمه بانک گذاشته شود.

وی افزوده درحالحاض//ر متقاضیانی که برای دریافت وام در قالب این طرح به بانک پارس//یان مراجعه میکنند برای دریافت بیمه بدنه به بیمه پارس//یان ارجاع داده میشوند که این الزام اس//تفاده از بیمه بانک نباید وجود داشته باشد. این در ش//رایطی است که ۳ بانک پارس//یان، ملت و تجارت در این طرح بهعنوان بانک عامل به ش//مار میآیند؛ بانک ملت وامهای بیشتری اختصاص داده و چنین محدودیتی نیز برای متقاضیان اعمال نکرده است.

رییس اتحادیه تاکس//یرانیهای شهری کش//ور از تحویل ۱۳ه//زار و ۳۴۹ تاکس//ی جدی//د در قال//ب طرح نوس//ازی ناوگان تاکس//یرانی کش//ور به متقاضیان خب//ر داده و بیان ک//رده درحالحاضر ۴۶هزار و ۰۰۳ نفر در این طرح ثبتنام کردهان//د که از این تعداد ۲۳هزار و ۷۳۶ نفر تایید واریز پول به حساب ایرانخودرو را گرفتهاند. آخرین کد رهگیری صادر شده از س//وی ایرانخودرو ۹۲ آبان امسال انجام شده است و حدود ۰۰۵ متقاضی نی//ز در انتظار صدور کد رهگیری از سوی ایرانخودرو هستند.

طبیبی تاکید کرده ۰۵هزار و ۵۱ نفر نیز بهعنوان متقاضی خرید نقدی خودرو به شرکت ایرانخودرو معرفی شدهاند به این ترتیب درحالحاضر حدود یک چهارم ناوگان تاکسیرانی کشور نوسازی شده یعنی از هر ۴ تاکسی یکی نو شده است که این رویداد کمکم در س//طح ش//هرهای کش//ور نیز قابل مشاهده است.

وی ب//ا تاکید بر بهبود س//رویسدهی ایرانخودرو در این طرح بهویژه در ماههای اخیر، این سرویسدهی را قابلتقدیر خوانده و گفته البته هنوز مراکز تحویل خودرو که مقرر شده بود در تمامی ش//هرها ایجاد شوند محدود به مراکز استانها هستند که باعث رفتوآمدهای غیرضروری و تحمیل هزینه به متقاضیان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.