تامین زیرساخت نوسازی فرسودهها با کمک دولت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیس//یون انرژی مجلس شواری اسالمی در ارتباط با الیحه هوای پاک بیان کرده این الیحه در مجلس شواری اسالمی مطرح شد و پس از تایید کمیسیون انرژی به صح//ن علنی مجلس ارج//اع داده شده است.

هدایتاهلل خادم//ی در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرده اج//رای الیحه هوای پاک نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمامی دس//تگاههای اجرایی همچنین حمایت و همتی جمعی و همگانی در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از طرحهای زیستمحیطی که در گذش//ته برای کاهش آلودگی هوا مطرح شدهاند پس از تصویب به نتیجهای مطلوب منتهی نش//دند، عنوان کرده الیحه هوای پاک و اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند مدیریت یکپارچه و مشخص است تا به نتیجهای مطلوب منتهی شود.

ب//ه گفته خادم//ی وجود خودروهای فرس//وده، اس//تفاده از س//وختهای بیکیفی//ت ...و باع//ث تش//دید آلودگی هوا در کالنش//هرها ش//ده بنابراین باید نظارتی دقیق و کنترلی همگان//ی از طریق مدیریتی حرف//های بر این بخشها وجود داشته باشد.

وی با اش//اره به اینک//ه روزانه دهها هزار ت//ن گوگرد وارد فضای مورد استنش//اق ش//هروندان میش//ود و تولید نفت و گاز در تش//دید میزان آلودگی هوا موثر اس//ت، تصریح کرده آلودگ//ی هوای کنونی موضوعی همگانی اس//ت که دامنگیر جوام//ع مختل//ف ش//ده و رف//ع آن در گرو عزم//ی جدی و مدیریتی یکپارچه است.

خادمی با اش//اره ب//ه اینکه آلودگی هوا در س//طح جهانی باعث ش//ده سازمانهای بینالمللی برخی کشورها را موظف ب//ه کنترل میزان آلودگی و نظارت بر آالیندهها کنند، اذعان ک//رده متاس//فانه آلودگی ه//وای موجود ک//ه تعطیلیهایی را در پی داش//ته موج//ب وارد آمدن ضرره//ای هنگفتی به اقتصاد کش//ور شده است بنابراین باید یک سازمان مشخص مس//ئولیت کنترل و نظارت بر آن را به عهده گیرد تا میزان آلودگی به حد قابل توجهی کاهش یابد.

عضو کمیس//یون انرژی مجلس ش//واری اسالمی در رابطه با تس//ریع در خروج و تعویض خودروهای فرسوده ابراز کرده دولت باید به تامین زیرس//اختهای تعویض خودرو فرسوده و خ//روج آن از سیس//تم حملونقل کمک کن//د و برای آن تس//هیالتی در نظر گیرد تا مالکان بتوانند نسبت به نوسازی خودرو فرسوده خود اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.