خودروهای‌کیا‌در‌پاکستان‌مونتاژ‌م‌یشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت خودروس//ازی کرهجنوبی کیاموت//ور مونتاژ خ//ودرو در پاکس//تان را آغ//از خواه//د کرد. ب//ه گزارش ایس//نا، شرکت الکی سیمنت که بخش//ی از گروه بزرگ برادران یونس اس//ت، در بیانیهای اع//الم کرد قصد دارد با س//رمایهگذاری ۲۱میلیارد روپیه (۵۱۱میلیون دالر)، یک ش//رکت جدید برای تولی//د و مونتاژ خودروهای کیا راهان//دازی کند. هنوز معلوم نیس//ت کیا چ//ه میزان در این س//رمایهگذاری پاکس//تانی اختص//اص خواهد داد. خودروهای کیا در گذش//ته در پاکس//تان مونتاژ شدهاند ام//ا فروش ناامیدکننده به توقف تولید منجر ش//د. الکی سیمنت به بازار بورس پاکستان اعالم کرد شرکت جدید ع//الوه بر واردات و ص//ادرات همه نوع خودروهای کیا، به بازاریاب//ی و فروش آنه//ا خواهد پرداخت. ورود دوباره کیا به پاکس//تان، از تالشهای دولت این کشور برای متحول کردن بازار خودرو که در دست خودروسازان ژاپنی تویوتا، هوندا و س//وزوکی اس//ت، حمایت میکند. خودروسازان ژاپن//ی با ش//رکای بوم//ی در پاکس//تان خ//ودرو مونتاژ میکنند. خودروس//از فرانس//وی رنو ماه گذشته موافقت ک//رد در کارخانه جدیدی در پاکس//تان س//رمایهگذاری کند و مقامات پاکس//تانی اعالم کردهاند س//رگرم مذاکره با خودروس//ازان متعددی هستند. دولت پاکستان بر این باور است که رقابت فزاینده به پایین آوردن قیمت خودرو در این کش//ور کم//ک میکند و در ماه مارس سیاس//ت خودروی//ی جدیدی را اع//الم کرد که با عرضه تعرفههای وارداتی مناسب، از ورود خودروسازان جدید به این کشور حمایت میکند. این مش//وقها خودروس//ازانی که سابقه حضور در پاکستان را دارند، عصبانی کرده است و بعضی از آنها اعالم کردهاند باید از شرایط مشابه بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.