کیفیت‌و‌رعایت‌استاندارد‌ضامن‌توسعه‌قطع‌هسازی

در‹گف‹توگو‹با‹شرک ‹تهای‹بازرگانی‹فعال‹در‹صنعت‹قطعه‹کشور‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چرخه صنعت ش/امل 3 ضل/ع تولی/د، توزیع و مصرف اس/ت. در امر توزی/ع ام/ا و اگرهای/ی مانن/د دالل/ی و واس/طههای س/ودجو مطرح است که در کش/ورهای دیگر نیز بهطور کامل تعریف شده و مشخص است، به نظر میرسد، تاسیس شرکتهای بازرگانی در چرخه صنعت ب/رای توزیع و رس/اندن محصوالت به دس/ت مصرفکننده راهی برای س/اده شدن فرآیند تولید باشد.

برخی از این ش/رکتها برای تامین نیازهای بازار از محصوالت خارجی استفاده میکنند و برخی دیگر عهدهدار پخ/ش کاالهای داخلی هس/تند. در بخ/ش صنع/ت قطع/ه نی/ز این ش/رکتها ب/ا این هدف تاس/یس ش/دهاند تا نیازه/ای بازار را در امر توزیع پوش/ش دهند. از ای/ن رو در ای/ن گزارش ب/ه فعالیت دو ش/رکت بازرگانی ک/ه به تامین نی/از بازار از طری/ق واردات و ش/رکت دیگری که توزیع قطع/ات داخلی را بهعهده دارد، اش/اره کرده اس/ت. یکی، از ح/ق مصرفکننده ب/رای در اختی/ار داش/تن بهترین محص/ول میگوید و دیگری از ارتقای کیفی قطعات تولید داخل.

‹واردات‹قطع/ه‹تا‹خرید‹فناوری‹و‹خط‹ ‹ تولید‹آن

حسین قیاس//ی، مدیرعامل شرکت ته//ران پارت یدک، در پاس//خ به این پرس//ش ک//هآی//امحصوالتی که از س//وی ای//ن ش//رکت بازرگانی وارد میش//ود ظرفیت تولید در داخل کش//ور را ندارد یا مس//ئله کیفیت در میان است، گفت: بیشتر بحث کیفیت مطرح بوده و با توجه به اینکه به لحاظ کنترل و کیفیت هنوز توان رقابت بین قطعهسازان داخلی ب//ا همتایان اروپایی وج//ود ندارد به همین دلیل مصرفکنن//دگان ایران//ی ناگزیرند در برخی قطع//ات از کاالهای بیکیفیت اس//تفاده کنند. این در حالی اس//ت که برای سلس//لهای از محصوالت هنوز انتقال دانش فنی و س//رمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی محقق نشده به همین دلیل مصرفکنندگان داخلی ناگزیر به استفاده از بعضی قطعات، با کیفیت نامناسب هستند که از اینرو این شرکت این فاصله را با واردات سلسله قطعات اصلی و باکیفیت خارجی پر کرده است.

او افزود: این شرکت از قطعات بیکیفیت و ارزان قیم//ت چینی اس//تفاده نمیکند و س//ود و درآمد خ//ود را مبنای فعالیت قرار نداده اس//ت. رس//الت ای//ن ش//رکت در برنام//ه کوتاهمدت ارائ//ه قطعات اصلی و باکیفیت بوده و قرار اس//ت در ۵سال آینده با همکاری ش//رکتهای آلمانی ک//ه قطعات از آنها تامین میش//ود کارخانه آنها به کمک مهندسان و کارگ//ران ایرانی به ایران منتقل و تولید در کش//ور انجام شود تا مانع خروج ارز از کشور شویم.

ای//ن فع//ال صنعت قطعه ادامه داد: از س//ویی با ای//ن کار اش//تغالزایی در کش//ور رون//ق میگیرد و دانش فنی و فن//اوری که امروز در قالب نمایندگی با خرید قطعات باکیفیت انجام میشود در آیندهای نهچندان دور به طور کامل به کشور منتقل خواهد شد.

او گفت: در حال حاضر کارشناس//ان آلمانی برای سنجش زمینهها در حال رفتوآمد و مطالعه هستند. برای نمونه پژو زمانی که با خودروسازان داخلی در پروژه مشترک ایکاپ قرارداد مشترکی منعقد کرد در برنامه خود تامین قطعه از قطعهسازان ایرانی را مدنظر قرار داد و برای تحقق این امر سرمایهگذاری مش//ترک در صنعت قطعه کش//ور مطرح ش//د. به همی//ن دلیل این ش//رکت بازرگانی ب//ا این هدف کار را آغ//از کرد که در ابتدای ام//ر قرارداد فروش منعقد ش//ود تا بتوانیم ب//ازار این قطعات را در بازار کش//ور بررس//ی کرده و در ادامه پس از مطالع//ات الزم زمینهس//از ورود این قطعهسازان به ایران باشیم.

قیاس//ی تاکید کرد: براس//اس توافق انجام ش//ده قرار اس//ت در مناطق آزاد کش//ور با س//رمایهگذاری مشترک نیز خ//ط تولید تحت لیس//انس راهاندازی ش//ود. او درباره چرای//ی کیفیت پایین برخی قطعات داخلی نی//ز اظهار کرد: انحصار و بسته شدن درهای ارتباطی با شرکتهای خارجی و پایین بودن انتظار خودروسازان منجر به این ش//د که قطعهس//ازانی وارد چرخه تولید شوند که از توانای//ی باالیی برخوردار نیس//تند. در حالی که تمام تمرکز ش//رکتهای بزرگ دنیا روی بحث کیفیت و رضایتمندی مش//تریان است و ما از این مهم غفلت کردهایم. اگر تمرکز روی کیفیت باش//د و اقدام عملی در بحث اقتصاد مقاومتی محقق شود گریزی از حرکت بر اس//اس اس//تانداردهای تعیین شده جهانی نداریم.

این فعال در عرصه ش//رکتهای بازرگانی افزود: هرجا صنعت کش//ور آس//یب دید زمانی بود که از استانداردها دور شد. اگر چراغ قرمز استاندارد باشد به طور قط//ع ظرفیت و ت//وان در صنعت قطعه به لحاظ م//واد اولیه، مهندس//ان کارآزموده و خطوط هایتک در کش//ور وج//ود دارد و تنها نیاز اس//ت مدیریت در قالب استانداردهای جهانی انجام شود.

قیاس//ی در پاس//خ به این پرسش که آیا به لحاظ قیم//ت نیز قادر به رقابت خواهیم بود، گفت: بله به دلی//ل مواد اولیه و نیروی انس//انی ارزان و نیز بازار خوبی که در اختیار داریم میتوانیم وارد عرصههای بینالملل//ی ش//ویم. همانگونه که فع//االن صنعتی خارج//ی معتقدند بازار ایران فضای مناس//بی برای سرمایهگذاری اس//ت؛ کاری که در چین انجام شد و به لحاظ اقتصادی پیش//رفتهای بسیار خوبی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: قطعهس//ازان اروپایی با یک س//وم حقوق کارگر اروپایی میتوانند قطعات موردنظر خود را در کش//ورهایی مانند چین تولید کنند و این امر میتواند در کشور ما اتفاق بیفتد چراکه کارشناسان اروپایی معتقدند بازار ایران با نیروی انس//انی جوان و ارزان ظرفیت خوبی برای س//رمایهگذاری است و امروز این ش//رکت بازرگانی در شرف انعقاد قرارداد با قطعهس//ازان اروپایی است که در صورت حمایت نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد.

قیاس//ی در پاس//خ به پرس//ش دیگری مبنی بر راهاندازی خ//ط تولید با هدف صادرات نیز گفت: در رایزنیهای انجام ش//ده با قطعهس//ازان اروپایی تم//ام تمرکز این اس//ت که بازار خاورمیانه پوشش داده شود. هدف این ش//رکت بازرگانی تنها داللی و س//ودآوری نیس//ت زی//را اگر چنین بود با چینیها همکاری میکرد زیرا سود بیشتر، ارتباطگیری راحتتر و خطرپذیری کمتری به همراه داشت. از ای//ن رو تنها واردکننده و مصرفکننده نیس//تیم بلک//ه کار را اینگونه آغاز کردی//م و در ادامه، هدف راهان//دازی خ//ط تولی//د و صادرات به کش//ورهای خاورمیانه است.

‹کیفی/ت‹قطعات‹و‹تمایل‹ش/رک ‹تهای‹ ‹ بازرگانی‹برای‹خرید

در ادام//ه مجید پ//ورداداش، مدیری//ت بازرگانی بیپیک//و، درب//اره فعالیت این ش//رکت به گفت: قطعاتی که در این شرکت بازرگانی به فروش میرس//د به ط//ور کامل در داخل تولید میش//وند و وارداتی نیس//تند. او اظهار کرد: امس//ال وضعیت صنعت قطعه کش//ور بهبود پی//دا کرده و با افزایش کیفی//ت قطعات، ش//رکتهای بازرگانی به س//مت توزیع قطعات داخلی بیش//تر متمایل شدهاند و اگر فناوری و ماش//ینآالت روزآمد وارد سیستم تولید کش//ور ش//ود بازار نیازی ب//ه ورود قطعات خارجی نخواهد داشت. این فعال بازرگانی در صنعت قطعه افزود: متاس//فانه در ایران هنوز بعضی قطعهسازان نتوانستهاند خود را با فناوری روز دنیا همراه کنند و علت نیز این است که این دستگاهها و ماشینآالت گران بوده و رقابت کنار قطعات ارزان قیمت چینی سخت است.

وی بیان کرد: اگر دول//ت از تولیدکنندگان برای روزآمد کردن آنها حمایت کند استعدادهای خوبی برای تولید قطعه در کش//ور وجود دارد. برای نمونه تا 2 س//ال پی//ش ۰۸درصد کاالهای م//ورد عرضه این ش//رکت وارداتی بود اما خوش//بختانه امس//ال این درصد برعکس ش//ده و تنها ۰2درصد قطعات وارد شده اس//ت زیرا کارخانههای داخلی کیفیت و اس//تانداردها را در تولیدات خود لحاظ کردهاند. از این رو بیپیکو به سوی توزیع قطعات داخلی رفته و از این تغییر راضی است.

پورداداش در ادامه توضیح داد: این ش//رکت کار خ//ود را با خرید و توزیع کاالهای خارجی آغاز کرد ام//ا درصدهای واردات نس//بت به قطع//ات داخلی س//ال به سال کمتر ش//ده و برای امسال واردات را به ۰۱درصد رسانده است. اگر در این ۰۱درصد تولید داخل داش//ته باشیم ترجیح ش//رکت اس//تفاده از کاالهای داخلی است.

وی در پاس//خ ب//ه ای//ن پرس//ش ک//ه واردات از ک//دام کش//ورها انجام میشود، گفت: قطعات بیشتر از کشور چی//ن وارد میش//وند زیرا ب//ه لحاظ قیمت مناسبتر هستند. البته الزم به یادآوری است که چین دارای قطعات باکیفیت بوده و براساس سفارشهای که به آنها میشود محصول را تحویل میدهد. همانطور که ش//اهد هستیم این کش//ور برای آلمان، روسیه، اسپانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز قطعه تولید و صادر میکند.

پورداداش در نهایت گفت: امروز وضعیت صنعت قطعه رو به بهبود اس//ت زی//را گمرک برای واردات قوانین س//ختی تعیین کرده و نرخ تعرفهها باالست تا از تولید داخل حمایت ش//ود. ضروری است برای حمایت از سرمایههای داخلی دولت در بحث قوانین مالیاتی، بیمه ...و تولیدکنندگان را پشتیبانی کند.

حسین قیاسی: در رایزنیهای انجام شده با قطعهسازان اروپایی تمام تمرکز این است که بازار خاورمیانه پوشش

داده شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.