دخالت دولت و کاهش سهم واردات تایر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدی//رکل ام//ور اقتصادی و سیاس//تهای تج//اری وزارت صنع//ت، معدن و تجارت گفت: ورود دولت برای س//اماندهی بازار، خروج صنعت الس//تیک از رکود را به همراه داش//ت و میزان واردات این کاال در 7 ماه امس//ال ۵۱درصد نس//بت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت.

به گ//زارش ایرن//ا، محمدرضا کالمیبجس//تان اضافه کرد: دخالت دولت در بازار الس//تیک س//بب ش//د پارس//ال سهم واردات این کاال- به میزان ۵۰۱هزار تن- به ۱۳درصد کاهش یاب//د و در دوره 7 ماه امس//ال مجموع الس//تیک وارداتی به ۱۵هزار تن رسید.

وی افزود: ظرفیت رسمی و تولید واقعی الستیک در کشور با فعالیت ۰۱ واحد تولیدی، ۰2۳هزار تن است. سال گذشته می//زان کل تولید ۱۱2هزار تن بود که در مقایس//ه با س//ال ۳۹۳۱ کاهش ۳۱درصدی را ثبت کرد.

ب//ه گفته وی، در 7ماه امس//ال میزان کل تولید الس//تیک کشور به ۳۳۱هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه در سال ۴۹۳۱ افزایش ۳۱درصدی را نشان میدهد.

کالمیبجس//تان ی//ادآوری ک//رد: تعرفه واردات الس//تیک سنگین ۰2درصد و تعرفه الستیک سبک 2۳درصد است.

وی گف//ت: اگر ب//رآورد نیاز الس//تیک س//االنه نزدیک به ۰۳میلیون حلقه باش//د نزدیک ب//ه ۶۱میلیون حلقه از محل تولید داخل و ۸میلیون حلقه از طریق واردات رس//می تامین میشود. به گفته وی، باقی نیاز کشور از راه کولهبری- تهلنجی مرزنشینی تامین میشود که میتوان با تحقق درخواستهای وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت برای س//اماندهی مبادالت مرزی و اجرای الزامهای نمایندگی در مناطق آزاد، از ظرفیت تولید داخل بهره گرفت.

از دی//دگاه ای//ن مدیر، ورود برخی محمولههای الس//تیک بیکیفی//ت چین//ی (که از س//ال گذش//ته مدیریت ش//د)، استانداردهای قدیمی (که ارتقا یافته است)، انباشت محصول در س//الهای پیش (که با اقدامهای تازه صفر ش//د) و س//ود نامتناسب خردهفروشی در مقایسه با تولید داخلی و محصول وارداتی از مسیر رسمی موجب بروز مشکالت بسیاری در این صنعت ش//ده و رقابت غیرعادالنهای را در عرضه کاال بهوجود آورده است.

وی به روزرس//انی صنع//ت و فناوری تولی//د تایر در قالب س//رمایهگذاری مش//ترک و انتقال فناوری به داخل کش//ور، مبارزه با قاچاق الستیک، الزام شرکتهای خارجی به داشتن نمایندگی رسمی، کنترل کیفی واردات و ارائه کارت ضمانت و خدم//ات پ//س از فروش مناس//ب ب//رای کاالی خارجی را ضروری دانست.

مدی//رکل ام//ور اقتصادی و سیاس//تهای تج//اری وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست خرید تولید داخلی را ب//ه دلیل قیم//ت و کیفیت مناس//ب در اولویت قرار دهند و در ص//ورت تمای//ل به خری//د الس//تیکهای غیرایرانی از عرضهکنندگان، کارت ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر بگیرند که در آن نام نمایندگی رس//می، سامانه الکترونیکی، تلفن خدمات مش//تریان نمایندگی، دوره ضمانت و خدمات پس از فروش نوشته شده باشد.

وی اضافه کرد: نکته مهم در تهیه و خرید الستیک گرفتن فاکت//ور رس//می، کارت گارانتی و فعالس//ازی دوره ضمانت از طریق انعکاس ش//ماره س//ریال کارت ضمانت به س//امانه نمایندگی یا مهر شدن کارت گارانتی و فاکتور فروش است.

کالمیبجس//تان تاکید کرد: خرید الس//تیک شرکتهای خارج//ی فاقد نمایندگی رس//می و ب//دون کارت ضمانت به معنی تامین این کاال از راه غیررس//می یعنی قاچاق است که در صورت بروز هرگونه حادثه، مسئولیت آن برعهده خریدار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.