نقش‹پررنگ‹مجموع ‹هساز‹یدر‹فراهم‹شدن‹قیمت‹رقابتی‹و‹صادرات

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروسازان با برنامهریزیهای ابتدای سال قرار بود مطالبات قطعهسازان را ب//ا آهنگ منظمتری پرداخت کنند و بهاینترتیب زمینه رش//د و مرتفع ش//دن برخی مش//کالت این صنعت را فراهم کنند. از همین رو یک فعال صنعت قطعه کش//ور معتقد است افزایش تیراژ تولید خودروسازان، تقویت بنیه مالی شرکتها و تغییر و تحولهای مدیریتی در صنعت خودرو موجب شده شرایط بهتری برای قطعهسازان فراهم شود.

محمد نصیری در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت قطعهس//ازان نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کرده و با پرداخت بخش//ی از مطالبات تا حدودی اوضاع نقدینگی شرکتها برای ادامه تولید بهبود یافته است.

وی افزود: هرچند پرداخت مطالبات معوقه قطعهس//ازان متوقف شده اما با ش//رایط ایجادشده و پرداخت ۰7درصدی هزینه قطعات، تا حدودی این روند به وضعیت تولید قطعهسازان کمک کرده است.

وی تصری//ح ک//رد: درحالحاضر حدود ۰7درصد هزین//ه قطعات ماهانه پرداخت میشود و ۰۳درصد باقیمانده به جریان مطالبات معوق میپیوندد ای//ن در حالی اس//ت که تا پی//ش از این، حدود ۰۸درص//د هزینه قطعات تحویلی معوق میشد.

وی در ادامه به تاثیر حرکت در مس//یر ایجاد مجموعهس//ازی در صنعت قطعه کشور اشاره و اظهار کرد: بهطور قطع ایجاد مجموعهسازان بزرگ در این صنعت در فراهم ش//دن قیمت رقابت//ی در تولید و حضور در بازارهای صادراتی نقش موثری خواهد داشت.

این فعال صنعت قطعه افزود: بهطور مسلم مجموعهسازی در قطعهسازی دارای مزایای بسیاری است و نخستین سودی که همه خواهند برد هزینه سرمایههای موازی اس//ت که دیگر انجام نخواهد شد و سرمایهگذاریها با یک پنجم هزینه انجام خواهد شد. در این راستا قطعاتی تولید خواهند شد که از نظر قیمت و کیفیت قادر به حضور در بازارهای صادراتی خواهند بود.

نصیری تاکید کرد: البته ضروری اس//ت بر مبن//ای ظرفیت بازار خودرو و تعداد ش//رکتهای فعال در حوزه خودروس//ازی و قطعهس//ازی جریان سرمایهگذاری مشترک و تشکیل مجموعههای بزرگ دیده شود تا بتوان به افق ۴۰۴۱ دس//ت یافت. به نظر میرسد قطعهسازان نیز همراه با تحوالت این روزهای صنعت کش//ور، عزم خود را جزم کردهاند تا همگام با همتایان بزرگ خود در سطح بینالمللی حرکت کنند و با الگو گرفتن از نمونههای موفق آنها به آنچه در صنعت قطعه امروز ضرورت اس//ت دست پیدا کنند. اما باید توجه داش//ت زمانی حرکتها نتیجه خواهد داد که بهطور مستمر ادامه یابد و مقطعی و دورهای نباشد. بنابراین صنعتگران قطعهساز باید به این مهم در برنامههای خود توجه ویژه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.