چین و تولید بنز برقی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یکی از اعضای هیاتمدیره دایملر اعالم کرد این ش//رکت ممکن اس//ت در چین باتری و خودروهای برقی مرسدس بنز تولید کند تا به این وس//یله تولید و فروش در این کش//ور را افزایش دهد.

به گزارش خودروکار، از ابتدای سالجاری میالدی تاکنون فروش خودروهای مرسدس بنز در چین ۸2درصد رشد کرده اس//ت. هوبرتوس تروسکا، عضو هیاتمدیره دایملر، میگوید: «اطمینان دارم که مرسدس در سال آینده عملکرد خوبی در بازار چین خواهد داشت.» به گفته او فروش در سال ۶۱۰2م بهتر از انتظارات بوده و به ۹2۴هزار دس//تگاه رس//یده است. بهمنظور حفظ این رش//د فروش، مرسدس بنز تولید باتری و خودروهای برقی در چین را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اس//ت. تروسکا میگوید: «س//اخت یک کارخانه باتریسازی در چین یکی از گزینههای این ش//رکت خودروس//از است.» او اضافه میکند که هنوز تصمیمی در اینباره گرفته نش//ده است. او همچنین عنوان نکرد که خودروی برقی اییکیو چه زمانی در چین تولید خواهد شد اما مرسدس بنز قصد دارد تا سال ۵2۰2م بیش از ۰۱مدل خودروی تمام برقی تولید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.