جذابترین نوآوریهای خودرویی در سال ۶۱۰۲

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروهای عصر ما روز به روز وابستهتر به سیستمهای رایانهای میش//وند. البته این روند تنها برای خودروهای بدون سرنش//ین نیست. خودروسازها به خوبی میدانند ک//ه خودروهای امروزی باید هوش//مند بوده و در عین حال استفاده از آنها به سادگی امکانپذیر باشد.

بس//یاری از نوآوریه//ا در ای//ن مس//یر هن//وز روی مدله//ای مفهوم//ی هس//تند و به مرحله تولی//د انبوه نرس//یدهاند اما اگر خودروس//ازان با همین فرمان پیش برون//د (که میروند) در آینده نزدی//ک خودروهایی که سوار خواهیم شد، تغییرات زیادی خواهند کرد.

در س//ال ۶۱۰۲می//ادی خودروس//ازان مختل//ف تا توانس//تند دس//ت به نوآوری زدند که در این گزارش به بخش//ی از برترین نوآوریهای سال میادی اشاره شده است.

‹وقتی‹راننده‹فلج‹دوباره‹رانندگی‹م ‹یکند ‹

سم اش//میت، راننده حرفهای ماشینهای مسابقهای اس//ت که به دلیل ی//ک حادثه از گردن ب//ه پایین فلج ش//د اما ح//اال او به لطف فن//اوری جدی//دی که روی ک//وروت ۶۰Z پیاده ش//ده دوب//اره میتوان//د رانندگی کن//د. در فناوری «پی//کان الکترونی//ک» یا Arrow« »Electronict راننده با زدن یک عینک آفتابی مجهز به حس//گرهای رصدکننده حرکات، میتواند با ماشین ارتباط برقرار کند. در این فناوری وقتی راننده سرش را تکان میدهد تمام اطاعات به سیس//تم پردازنده نصب شده روی خودرو فرستاده شده و به این ترتیب چرخها به کنترل رانن//ده در میآیند. راننده همچنین میتواند س//رعت خودرو را با دمیدن در یک نی که روی عینک آفتابی قرار دارد، کنترل کند.

‹‹ارتقای‹باتری‹تسلا،‹خودروهای‹برقی‹را‹ ‹ روسفید‹کرد

یک//ی از بزرگترین معضات خودروهای برقی که آنها را عقب نگه داشته، مسافت کارکرد آنهاست. خودروهای برق//ی تنها با هر بار ش//ارژ باتری ۰۰۱ مایل مس//افت را ط//ی میکنند اما امس//ال ایان ماس//ک، مدیرعامل ش//رکت تس//ا موتور، باتری ارتقا یافته خودروی مدل اس ‪)Model S(‬ این ش//رکت خودروسازی را معرفی کرد. باتری به روز ش//ده میتواند ۵۱۳ مایل مسافت را با هر بار ش//ارژ طی کند. این نخستین بار است که یک خودروی برقی میتواند با یک بار ش//ارژ مسافتی بیشتر از ۰۰۳ مایل را بپیماید.

‹اوبلر‹کارکلرد‹خودروهلای‹برقلی‹را‹بله‹ ‹ عموم‹نشان‹م ‹یدهد‹

ش//رکت اوبر )Uber( امس//ال برنامه آزمایشی خود در ش//هر پیتس//بورگ امریکا را کلید زد. در این برنامه آزمایش//ی تعداد محدودی کاربر انتخاب میشوند تا از نزدیک نحوه کار یک خودروی خودران را ببینند. هنوز هیچ خودروی برقی بدون نشستن یک نفر روی صندلی راننده به جادهها فرستاده نشده اما حاال برنامه آزمایشی ش//رکت اوبر در شهر پیتس//بورگ این امید را میدهد که عموم مردم بتوانن//د از این پس حرکت خودروهای خودران را از نزدیک ببینند.

‹فروش‹ماشین‹هم‹آناین‹م ‹یشود ‹

ش//رکت تج//ارت الکترونیک آم//ازون )Amazon( دس//ت به ن//وآوری ت//ازهای زده و با همکاری ش//رکت هلدین//گ خودروس//ازی فی//ات کرایس//لر(taiF )Chrysler ایتالیا برای نخس//تین بار به صورت آناین ماش//ین میفروشد. در این طرح که از نوآوریهای برتر س//ال ۶۱۰۲ اس//ت مدلهای ‪۰۰۵ ۰۰۵،‬ ال و پاندای ش//رکت فیات کرایس//لر در بخش ایتالیایی وبس//ایت آمازون به فروش میرس//ند. ای//ن حرکت تنها چند ماه پس از راهاندازی وبسایت اجاره خودروی آمازون یعنی آمازون وهیکلز ‪)Amazon Vehicles(‬ انجام ش//د. هرچند مش//تریها تنه//ا میتوانند از بخ//ش ایتالیایی وبس//ایت آمازون خودرو خریداری کنند اما به اعتقاد کارشناس//ان خرید آناین ماش//ین کم کم در سراس//ر امریکا امکانپذیر خواهد شد.

‹آئودی‹نخستین‹سیسلتم‹ارتباط‹خودرو‹با‹ ‹

را‹را ‹هاندازی‹کرد بعضی مدلهای ساخت ش//رکت آئودی آلمان یعنی ای۴، کی//و۷ و ای۴ آل//رود که بعد از اول ژوئن امس//ال تولید شدهاند، به یک زمانسنج مجهز هستند که راننده را از زمان س//بز ش//دن چراغ راهنمای//ی آگاه میکند. این خودروها البته تنها در السوگاس امریکا هس//تند. ش//رکت آئودی این کار را با کمک هزار چراغ راهنمایی و رانندگ//ی انج//ام میده//د. برنامه آئودی برای س//ال ۷۱۰۲این است که سیستم ارتباط خودرو با زیرساخت را به شهرهای دیگر امریکا ببرد.

‹هوندا‹کاریتی‹انتشار‹گاز‹گلخان ‹های‹را‹به‹ ‹ صفر‹رساند

هون//دا کاریت//ی، خ//ودروی هیدروژن//ی ش//رکت خودروسازی هوندا، امسال در فهرست برترین فناوریها ق//رار گرفت زی//را توانس//ت ۶۶۳ مایل را ب//دون تولید هیچگون//ه گاز گلخانهای طی کند. ای//ن خودرو که در کالیفرنی//ا عرضه ش//ده و ۰۶ ه//زار دالر قیم//ت دارد، میتواند بین ۳ تا ۵ دقیقه دوباره سوختگیری کند.

آژان//س حفاظت از محیطزیس//ت امری//کا )EPA( کارنامه پاک هوندا کاریتی را تایید کرده است.

خودروه//ای هیدروژن//ی حت//ی از همتای//ان برق//ی خ//ود جذابتر هس//تند زیرا هم مس//افت بیش//تری را ط//ی میکنند و ه//م در کمترین زم//ان ممکن دوباره س//وختگیری میکنند ام//ا بدون وجود ش//بکه واقعی جایگاههای هیدروژن برای س//وختگیری س//خت است بت//وان باور ک//رد که ب//ه زودی این خودروها ب//ه بازار میآیند.

‹خودروهلای‹ اشلتراکی‹ جلای‹ مالکیلت‹ ‹ خودرو‹را‹م ‹یگیرند

امس//ال مدل مفهومی یک خودروی کوچک ساخته ش//د که به نظر میرس//د آینده اس//تفاده از خودرو در جهان اس//ت. در آینده صاحب ماش//ین ب//ودن دیگر از مد خواهد افتاد و هرکس نیاز به خودرو داش//ته باش//د درخواست میدهد تا از یک خودروی اشتراکی استفاده کند. این یعنی وقتی شما پشت فرمان نیستید یک نفر دیگر میتواند از همان خودرو استفاده کند.

البت//ه محقق//ان ب//رای اینکه کس//ی ک//ه در خودرو مینشیند چندان احساس غریبگی با آن نداشته باشد، سیس//تمی در مینی ویژن یا همان خ//ودروی کوچک تعبیه ش//ده که وقتی راننده سوار ماشین میشود او را ش//ناخته و با چراغی که مختص به آن فرد است، به او خوشامد میگوید.

منبع: بیزینس اینسایدر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.