آیا از میزان توانمندی خود آگاهیم؟

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ی//ک ضربالمث//ل ژاپن//ی میگوید: به خاط//ر میخی، نعلی افتاد. به خاطر نعلی، اس//بی افتاد. به خاطر اسبی، س//واری افتاد. به خاطر س//واری، جنگی شکس//ت خ//ورد. ب//ه خاط//ر شکس//تی، مملکتی نابود ش//د و همه اینها به خاطر کس//ی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. همه ما در س//ازمان خود، با مس//ئولیتهایی روبهرو هس//تیم، به هرکدام مان وظایفی محول شده و بر اساس وعدهای که در روز نخست کار و در بدو ورود، به خود و سازمان دادهایم، موظفیم این مسئولیتها را به بهترین شکل انجام دهیم و از هیچ تاشی برای دس//تیابی به اهداف کان مجموعه دریغ نکنیم. اما گاهی همه چیز آنگونه که باید پیش نمیرود؛ مس//ئولیتی را میپذیریم، کار را شروع میکنیم، شاید همه تاش خود را نیز در راستای نیل به اهداف انجام دهیم، اما در نهایت مشاهده میکنیم که نتیجه آنطور که خواستیم نشد و نتوانس//تیم به آنچه مقرر کرده بودیم دست یابیم. اشکال کار کجاس//ت؟ آیا به قدر کافی تاش نکردهایم؟ آی//ا کار محوله فراتر از توان ما بود؟ آیا عوامل بیرونی مانع دس//تیابی به اهداف شد؟ به نظر میرسد در اینگونه مواقع باید چند گام به عقب بازگردیم و موضوع را از قبلتر بررسی کنیم، این درست است که کاری به عهده ما قرارداده میش//ود و تعهد سازمانی و مس//ئولیتپذیری ما را موظف به انجام آن میکند اما قبل از این پذیرش باید ببینیم س//طح توانایی و دانش م//ا برای انجام آن وظیفه در چه حدی اس//ت؛ آی//ا تجربه کافی برای انج//ام آن وجود دارد، آیا تاکنون به صورت علمی و تخصصی یا بهتر بگوییم «آکادمیک» آن را تجربه کردهایم. امروزه در جوامع توس//عه یافته، موضوع خودشناس//ی و آموزش آن به کودکان امری است که در سیستم آموزشی و نهاد خانواده بسیار مورد توجه قرار دارد، افراد ب//ه عنوان واحدهای اجتماع، از همان ب//دو ورود به دنیای یادگیری میآموزند که چگونه توانایی خود را محک بزنند و با واقعبینی بدانند ک//ه چه میدانند و چه نمیدانند! آنها میآموزند که ناتوانی در انجام کاری را معموال به عنوان یک ضعف یا کمبود تلقی نکنند بلکه آن را نخس//تین پله برای باالرفتن از نردبان موفقیت به شمار آورند. پیش از هر کاری با خودشناسی، از سطح توانایی و قدرت انجام کار آگاهی یابیم و ب//ا درایت، عقانیت و به طور اصولی فعالیتهای محوله را به س//رانجام برس//انیم و فراموش نکنیم پذیرش مسئولیتها براساس دان//ش، توانایی، تخص//ص و مهارت الزم و کاف//ی از جمله مصادیق رفتاری ارزشهای سازمانی در سایپاست.

احد میرزایی کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.