پایتخت باد در انتظار تعمیر نیروگاه

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹نیروگاه‹منجیل

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

با توجه به محدود بودن منابع فسیلی، انرژیهای تجدیدپذیر از مهمترین دغدغهه//ای ام//روز در سطح بینالمللی است و ب//ا توجه به وجود مناطق بادخیز در ایران، بس//تر مناسبی برای گسترش بهرهبرداری از توربینهای بادی فراهم است. با این حال تنها تعداد محدودی نیروگاه ان//رژی بادی در ایران وج//ود دارد که در راس آن نی//روگاه ب//ادی منجی//ل ق//رار دارد. اما توربینهای بادی منجیل مدتهاس//ت که با تمام ظرفیت کار نمیکنند و دچار فرسودگی شدهاند.

یک س//ازنده توربینهای ب//ادی در گفتوگو با گسترش صنعت گفت: تعویض توربینهای از کار افتاده منجیل ضروری نیست و تعمیر آنها کفایت میکند. توربینهای منجیل را ش//رکت صبا نیرو ساخته و ما تحویل وزارت نیرو دادیم.

رس//ول گلستانه افزود: مدتی پیش، از شرکت ما خواس//ته شد تا حدود ۰۳ توربین بادی منجیل را تعمیر کنی//م که این پروژه در حدود یک ماه اجرا ش//د و در اواخر آذر به پایان رس//ید. به عبارتی به ط//ور میانگین تعمیر هرکدام از توربینها یک روز به طول انجامید و ما تضمین میکنیم که تا ۶ ماه آینده هیچ مش//کلی برای ای//ن توربینها به وجود نیاید اما تعداد توربینه//ای منجیل بیش از اینها است و اغلب آنها فعالیت نمیکنند.

مدیرعامل این شرکت سازنده توربینهای بادی در منجی//ل گفت: ۰۸م//گاوات توربین در منجیل داری//م و ۰۳ مگاوات هم در بینالود مش//هد وجود دارد و تف//اوت ای//ن دو نیروگاه در این اس//ت که نیروگاه منجیل دولتی است و به دلیل اینکه سود کمت//ری از تامین برق آن بهدس//ت میآید، همت کمتری در تعمی//ر و نگهداری آن وجود دارد. این در حالی است که در نیروگاه بینالود مشهد به علت اینکه خصوصی اس//ت هیچکدام از توربینها بیش از یک روز متوقف نمیشوند. گلستانه افزود: بخش دولتی هرکیلووات برق را ۰۵تومان میفروشد که این پول برای س//رویسها و برای عوامل انس//انی هزینه میش//ود اما بخش خصوص//ی هر کیلووات برق را ۰۷۳ تومان میفروشد به همین علت حتی یک س//اعت توقف کار توربینها ضرردهی باالتری دارد.

وی درباره توانایی س//اخت توربینه//ا در ایران گفت: در ایران یک کالس س//اخت ۰۶۶ کیلوواتی با نش//انی دانمارکی که از بهترینهای جهان است ساخته میشود و حتی صادر هم میشود به طوری که ارمنس//تان امروز از توربینهای س//اخت ایران استفاده میکند اما سایر توربینها تولید نمیشود.

گلستانه گفت: براساس بررسیهای کارشناسان، ظرفی//ت ۰۰۱ هزار مگاوات ان//رژی بادی در ایران وجود دارد که ۰۳ هزار مگاوات آن اقتصادی است. یعنی در این مناطق هم میزان باد مناسب است و هم از نظر دسترسیهای جادهای مناسب هستند. حال اینک//ه از ۰۳ هزار مگاوات تنها ۰۵۱ مگاوات ب//رق از انرژی بادی تولید میش//ود. ای//ن آمار به خوبی نش//ان میدهد که ت//ا چه حد به این انرژی بیتوجهی شده است.

به گفته این کارشناس توربینهای ب//ادی، به جز منجی//ل تنها یک تا دو نیروگاه بادی از جمله در مشهد وجود دارد و البت//ه اصفهان، تبریز و خارگ ه//م توربین بادی دارند که تعداد آنها بسیار کم و غیرقابل اعتنا است.

وی با تاکید ب//ر اینکه ظرفیتهای توسعه انرژی بادی وجود دارد، گفت: برای رس//یدن ب//ه ۰۳ ه//زار مگاوات ظرفیت وج//ود دارد اما اعتبارات الزم وجود ندارد. وزارت نیرو درحالحاضر از منابع مالی برخوردار اس//ت که اگر س//فارشهای خ//ود را افزای//ش دهد به ط//ور حت//م در تولی//د انرژیهای تجدیدپذیر موفق خواهد بود. در واقع سیاستگذاریها باید به نحوی باشد که از این گنجینهها استفاده شود.

به گزارش گس//ترش صنع//ت، یکی از مهمترین پروژههای اجرا ش//ده در زمین//ه انرژی بادی تهیه اطلس بادی کش//ور است که این پروژه در سازمان انرژیهای نو ایران اجرایی شده و یکی از پروژههای ملی در صنعت انرژی باد به شمار میرود.

براس//اس اطلس ب//ادی تهیه ش//ده و اطالعات دریافت//ی از ۰۶ ایس//تگاه و در مناط//ق مختل//ف کشور، میزان ظرفیت اس//می سایتها حدود ۰۶ هزار مگاوات است. بر پایه پیشبینیهای موجود، میزان ان//رژی قاب//ل بهرهبرداری بادی کش//ور از لحاظ اقتصادی بی//ش از ۸۱هزار مگاوات تخمین زده میش//ود که تاییدکنن//ده ظرفیت قابل توجه کش//ور برای احداث نیروگاههای بادی و همچنین اقتص//ادی بودن س//رمایهگذاری در صنعت انرژی بادی است.

در انجام پروژه ظرفیتس//نجی ب//ادی در ایران شرکت المایر آلمان نیز به عنوان مشاور همکاری داش//ته و براس//اس مطالعات این شرکت، ظرفیت ب//ادی قابل بهرهبرداری در کش//ور در حدود ۰۰۱ هزار مگاوات برآورد شده است.

‹انرژی‹بادی‹در‹دنیای‹علم‹و‹دانش ‹

وجود ظرفیتهای بادی در منجیل از یک س//و و پیش//ینه هم//کاری پارکهای عل//م و فناوری با س//ازمان انرژیهای نو از س//وی دیگر باعث شد تا گسترش صنعت در این گزارش تمرکز بیشتری بر پایتخت باد ایران داشته باشد.

با وجود این، در حالی که پارکهای عل//م و فن//اوری ب//ا کم//ک معاونت علمی رییسجمه//وری همکاریهای گس//تردهای ب//رای بهرهب//رداری از ظرفیته//ای بادی و خورش//یدی در بسیاری از استانهای کشور دارند، در استان گیالن خبری از این موضوعات نیست و براس//اس آنچه مسئوالن به گس//ترش صنعت گفتهاند، پارکهای علم و فن//اوری در این زمینه فعالیتی ندارند. فاطم//ه بالالیی، معاون پارک عل//م و فناوری اس//تان گیالن در این باره به گسترش صنعت گفت: شرکتی که به طور جدی این صنعت را دنبال کند در این مجموعه عضویت ندارد و تنها چند پژوهش در این زمینه شده است که نتوانستهاند از نظر بار علمی خود را به این مجموعه ثابت کنند. از این رو اطالعات و پژوهشی برای ارائه در دس//ت نداریم. به گزارش گسترش صنعت، در حالی که فعالترین اس//تان کش//ور در استفاده از انرژی بادی، گیالن است اما پارک علم و فناوری این استان توجهی به این صنعت پرسود ندارد. با وجود ای//ن برخی دیگر از مراکز علمی از شهرهایی که توربین بادی ندارند به این علم توجه بیشتری میکنند. به عنوان مثال منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز مدعی است که تمرکز وی//ژهای بر ای//ن انرژیهای تجدیدپذی//ر از جمله ان//رژی بادی دارد. جهاد دانش//گاهی تبریز خود را به عنوان محل مناسبی برای ستاد توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر معرفی کرده است و در آییننامه ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر استان آذربایجانش//رقی بررس//ی و ارزیاب//ی جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای تجدیدپذیر برای تولید برق بهویژه اس//تفاده از انرژی خورش//یدی و انرژی ب//اد برای تولید برق پراکنده با اس//تفاده از نیروگاههای مبتنیبر س//لولهای خورش//یدی، س//یالهای نوری و توربینه//ای بادی مورد توجه قرار گرفته است.

‹همایشی‹برای‹توسعه‹انرژی‹بادی‹ ‹

انرژیهای تجدیدپذیر اگرچه در میان مسئوالن هنوز محبوبیت زی//ادی ندارد اما به عنوان یکی از علوم جدید، هواداران زی//ادی دارد و همایشها و پژوهشهای متعددی در این زمینه انجام میشود. به عن//وان مثال، مراکز علمی و دانش//گاهی اراک پژوهشهای//ی در زمین//ه انرژی بادی داش//تهاند ک//ه ب//ا توجه ب//ه ظرفیت خ//وب این اس//تان در زمینه ان//رژی بادی، توس//عه نیروگاههای بادی را نوید میدهند. قرار اس//ت ت//ا ۰2 بهمن، همایش توس//عه ان//رژی بادی در اس//تان مرک//زی برگزار شود.

ش//اید این نزدیکترین همایش توس//عه انرژی بادی از نظر زمان است که عالقهمندان این رشته میتوانند در آن ش//رکت کنند. بنابراین مسئوالن ادارهه//ای برق، بخ//ش خصوصی، پژوهش//گران، فن//اوران و صنعتگ//ران باید تالشهای بیش//تری در زمین//ه جایگزین//ی انرژیه//ای تجدیدپذیر با انرژیهای فسیلی کنند.

در این راس//تا نیز باید ب//ا توجه به موقعیتهای جغرافیای//ی و تواناییهای صنعت//ی منابع مالی را ب//ه گونهای تقس//یم بندی کرد که س//ریعترین و باالترین بازده را در اقتصاد ایران موجب شود.

براس//اس این گزارش، رسیدن به تولید ۰۳ هزار مگاوات برق از انرژی بادی تنها با مش//ارکت مراکز علمی با صنع//ت و بخش خصوصی ممکن خواهد بود این در حالی اس//ت که گیالن به عنوان قطب نیروگاه بادی در کشور تحرکی در این زمینه ندارد و به نظر میرس//د مسئوالن باری دیگر وعدههایی را ک//ه ضمان//ت اجرای//ی ندارند، در دس//تور کار قراردادهان//د. اکنون بس//یاری از توربینهای بادی منجی//ل از کار افت//اده و به نظر میرس//د برنامه جام//ع و مش//خصی ب//رای راهاندازی آنه//ا وجود ندارد.

بخش دولتی هرکیلووات برق را ۰۵تومان میفروشد که این پول برای سرویسها و برای عوامل انسانی هزینه

میشود اما بخش خصوصی هر کیلووات برق را ۰۷۳ تومان میفروشد به همین علت حتی یک ساعت توقف کار توربینها ضرردهی باالتری دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.