تالش وزارت نیرو رفع موانع از سر راه بخش غیردولتی است

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امس//ال در راس//تای بحث اقتصاد مقاومتی ۰۰4هزار کنتور هوشمند برای مشترکان صنعتی و ۰۵هزار کنتور برای چاههای کشاورزی نصب میکنیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو گفت: تمام تالش وزارت نیرو این است که موانع موجود را از سر راه بخش غیردولتی بردارد.

بهگزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی وزارت نی//رو، رض//ا انجمش//عاع در کنفرانس هوشمندس//ازی شبکههای هوشمند انرژی که در کرمان برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: قرار اس//ت در برنامه ششم توسعه حداقل ۵هزار م//گاوات از انرژی مورد نیاز کش//ور با انرژیه//ای تجدیدپذیر تامین شود که سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار عمده است.

وی ب//ا بیان اینک//ه تمام ت//الش وزارت نیرو این اس//ت که موان//ع موجود را از س//ر راه بخ//ش غیردولتی ب//ردارد، عنوان کرد: اقدامهای زیادی در این مس//یر انجام شده است، اما شاید اطالعرسانی به نحو مطلوبی نشده باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو ادامه داد: موضوع هوشمندس//ازی در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گرفته است، چرا که فناوری شبکههای هوشمند عالوهبر اینکه راه//کاری برای برداش//تن چالشهای پی//ش روی صنعت برق است مزایای زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

انجمش//عاع ادامه داد: شبکههای هوشمند بهرهوری عملیاتی س//امانههای برق را به میزان زیادی افزایش داده و هزینههای بهرهب//رداری را نی//ز در این حوزه به حد چش//مگیری کاهش میدهد.

وی بی//ان کرد: یکی از کلیدیتری//ن کاربردهای این فناوری در حوزه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در کش//ور اس//ت و بای//د توس//عه این انرژیه//ا را دنبال کنیم که خوش//بختانه این سیاس//ت در دس//تور کار دولت تدبیر و امی//د قرار دارد و ظرفیتها، زیرس//اختها و پشتیبانیهای قانونی در این زمینه در وزارت نی//رو ایجاد کردهایم. معاون وزیر نی//رو افزود: اتفاق خ//وب و مبارکی که در هفته گذش//ته رقم خ//ورد بحث ادغام شرکتهای سابا و سانا بود که با تدبیر وزارت نیرو یک سازمان منس//جم با مدیریتی یکپارچه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تشکیل شد.

وی اظه//ار ک//رد: زیرس//اختهای خوبی در کش//ور ازجمله نیروه//ای متعهد و متخصص و ش//رکتهای دانشبنیان برای هوشمندسازی شبکههای انرژی وجود دارد.

وی افزود: خوش//بختانه نرخ خرید تضمینی انرژیهای پاک افزایش چشمگیری داشته و قراردادها به صورت ۰2ساله تنظیم میشود که استانها باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

‹‹پیگیری‹جدی‹بحث‹کاهش‹تلفات ‹

در ادام//ه، محمودرض//ا حقیف//ام، مع//اون هماهنگی توزیع ش//رکت توانیر با تاکید بر ضرورت زندگی هوش//مند در جامعه امروزی بیان کرد: تولید، انتقال بهویژه مصرف انرژی به صورت فعل//ی در آینده عملی نیس//ت و این وضعی//ت کنونی صنعت را دچ//ار مش//کل خواهد کرد و ای//ن نیاز ما را به ش//بکههای هوش//مند انرژی واقعیتر میکند. وی همچنین رش//د کاهش تلف//ات انرژی را خ//وب ارزیابی کرد و گف//ت: در بحث کاهش تلفات رشد قابل مالحظهای داشتیم و توانستیم کاهش تلفات را از ۵۱ ب//ه ۱۱درصد برس//انیم و این تاثیر بس//یار زیادی در صنعت اقتصادی کش//ور داشته است. وی افزود: صنعت برق به صورت جدی بحث کاهش تلفات را دنبال میکند و باید بدانیم ش//بکههای هوشمند کمک شایان ذکری به این مسئله خواهد کرد. حقیفام خاطرنشان کرد: امسال در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ۰۰4هزار کنتور هوش//مند برای مشترکان صنعتی و ۰۵هزار کنتور برای چاههای کش//اورزی نص//ب میکنیم. این مقام مس//ئول در زمینه نرخ ف//روش برق تصریح کرد: نرخ برق به نرخ واقعی تولید نزدیک شده است و این مسبب زیاد شدن انگیزهها میش//ود. وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: فقط ورود فناوری کارس//از نخواهد بود و مقوله هوشمندسازی بس//یار عالی است منوط بر اینکه ما رویکردهای خود را که در حال حاضر به ترتیب ش//امل راحتی و آس//انی مردم، امنیت و صرفهجویی در انرژی اس//ت را عوض ک//رده و صرفهجویی در انرژی را در اولویت زندگی خود قرار دهیم.

‹‹ توس/عه‹ زیرس/اخ‹تهای‹ هوشمندس/ازی‹ در‹ ‹ کرمان

در این نشست همچنین استاندار کرمان بیان کرد: در برنامه چهارم و پنجم سند توسعه سیاستهای پلکانی قیمت کاالهای ان//رژی س//االنه ۰۱درصد در کنار سیاس//تهای پول//ی، مالی، نرخ ارز، تورم و سیاس//تهای معقول دیده ش//ده بود، اما از آن بهعنوان سیاست غربی یاد شد و به بایگانی سپرده شد.

استاندار کرمان افزود: در این همایشها باید واقعیتها بدون محافظهکاری و منفعتطلبی بیان ش//ود که تقویت نظام را به همراه دارد. رزمحس//ینی یادآور ش//د: یک//ی از اهداف انقالب اس//المی ارائه خدمات به مردم بود که در این راس//تا خدمات خوبی در حوزه زیرس//اختها ازجمله آبرس//انی، برقرسانی و ایجاد راه روس//تایی داده ش//ده و نظام آموزشی گسترش یافته است. وی از آمادگی استان کرمان برای هوشمندسازی در همه ابعاد خبر داد و افزود: مردم هوش//مند به شهر و خانه هوشمند نیاز دارند و زیرس//اختهای خوبی در کش//ور و استان کرمان برای هوشمندسازی ش//بکههای انرژی وجود دارد که ظرفیت باالیی است. کنفرانس ملی شبکههای هوشمند انرژی به مدت 2 روز در کرمان برگزار میش//ود و ش//رکت توزیع برق جنوب اس//تان کرمان غرفهای در نمایش//گاه این دانشگاه برپا کرده و دستاوردهای شرکت را در آن به نمایش گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.