تفکر‹درازمدت،‹‹اصل‹مدیریت‹صنعت‹برق

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مش//غولیت به امور روزمره و حل مس//ائل روز همچون تامین پیک تابستان به یقین بسیار مهم است؛ اما چیزی که باع//ث روند صع//ودی صنعت ب//رق در طوالنیمدت خواهد ش//د، توجه به روندها و فناوریهای آینده در این صنعت است. وزیر نیرو گفت: امروز در توسعه برق و انرژی توجه به اولویتهای آینده و تفکر درازمدت باید از اصول مدیریت صنعت برق باش//د. بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)، حمید چیتچیان، وزیر نیرو در جمع مدیران ارش//د برق کش//ور اظهار کرد: مجموعه مدیران وزارت نی//رو بهوی//ژه در حوزه برق بای//د از این تفکر که دائم بای//د بهدنبال امور روزم//ره و برنامههای کوتاهمدت ب//ود، فاصل//ه بگیرند. وی اف//زود: در ح//ال حاضر، تفکر درازمدت از اصول مدیریت در جهان توسعه یافته و الزم است ما نیز در تصمیمگیریهای خود این اصل را همواره مدنظر داش//ته باش//یم. وی تصریح ک//رد: امروز در بحث توس//عه برق و انرژی توجه ب//ه اولویتهای آینده ازجمله توس//عه حملونقل برقی، تامین نی//از کل انرژی مصرفی ساختمانها از صنعت برق و همچنین بحث ذخیرهسازی انرژی ...و ازجمله برنامههای درازمدت و موثر برای توسعه این صنعت است. چیتچیان ادامه داد: مشغولیت به امور روزمره و حل مسائل روز همچون تامین پیک تابستان به یقین بسیار مهم است؛ اما چیزی که باعث روند صعودی صنعت برق در طوالنیمدت خواهد شد، توجه به روندها و فناوریهای آینده در این صنعت است. وزیر نیرو در پایان گفت: حرکت نکردن به س//مت روندهای پیش//رو موجود در این صنعت، باعث خواهد ش//د تا تحول بنیادی در این صنعت رخ ندهد و آنچنان که باید اقتصاد مقاومتی در این صنعت شکوفا نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.