اجرای‹سومین‹قرارداد‹دوجانبه‹برق‹در‹بخش‹خصوصی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

براساس برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده است تا بس//تر الزم برای انعقاد قرارداد دوجانبه بهطور مستقیم میان مصرفکننده و تولیدکننده برق را فراهم کند. سومین قرارداد دوجانبه مستقیم فروش برق، بین تولیدکننده و مصرفکننده بخش خصوصی برای مدت یک س//ال اجرایی ش//د. به گزارش ایرنا، درپی امضای س//ومین قرارداد فروش مس//تقیم دوجانب//ه برق بین شرکت فوالد مبارکه اصفهان بهعنوان خریدار و شرکت تولی//د نیروی ب//رق دماوند (نیروگاه دماون//د) بهعنوان فروشنده، این قرارداد از (اول دی ۵9) به اجرا درآمد.

ظرفیت ای//ن ق//رارداد ۰۰2 م//گاوات و مبلغ آن به ص//ورت توافقی بین خریدار و فروش//نده تعیین ش//ده اس//ت. از آنجا که برق مورد قرارداد میان تولیدکننده و مصرفکننده از طریق شبکه سراسری منتقل میشود، هزینه ترانزیت آن در قالب مصوبه وزارت نیرو و از سوی شرکت برق منطقهای اصفهان دریافت خواهد شد.

با توجه به قراردادی که بین ش//رکت مدیریت شبکه برق ایران و تولیدکنندگان برق بابت پوش//ش تعهدات خ//ارج از ب//ازار ب//رق (فعالیت در بورس ان//رژی و عقد قراردادهای دوجانبه) آنها بس//ته میشود، نگرانی برای تامین نشدن برق مورد نیاز مصرفکننده وجود ندارد.

براساس برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده اس//ت تا بستر الزم برای انعقاد قرارداد دوجانبه به طور مستقیم میان مصرفکننده و تولیدکننده برق را فراهم کند. پیش از این نیز در اواخر س//ال 49، شرکت فوالد مبارکه اصفهان و آلومینیوم المهدی هرمزگان بخش//ی از ب//رق مورد نیاز خود را از طری//ق نیروگاههای بخش خصوصی تامین کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.