افزایش‌قیمت‌بنزین‌به‌جای‌کاهش‌قیمت‌‌سی‌ا‌نجی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امیر مهرزاد - صنعت زیرساخت:

با توجه به اینکه برای افزایش سطح استقبال عمومی از گاز س//یانجی، افزای//ش اخت//اف قیم//ت بنزین و س//یانجی میتواند نقش قابل توجهی داش//ته باشد، دولت پس از ناتوانی در کاهش قیمت س//یانجی رو به افزایش قیمت بنزین آورده است.

علی مهرابی، مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از استقبال شرکتهای خارجی برای س//اخت تجهیزات و ماش//ینهای پایه گازسوز در ایران گفت و در اینباره توضیح داد: شرکتهای خارجی برای تولی//د و فروش تجهیزات در ای//ران باید اقدام به ساخت کارخانه در داخل کنند.

ب//ه گفته وی، با توجه به ش//عار اقتص//اد مقاومتی و توانمن//دی س//ازندگان داخل، اج//ازه هیچگونه واردات تجهیزات س//یانجی به داخل کش//ور داده نمیشود و س//ازندگان خارجی ملزم به تولید و ساخت کارخانه در ایران هستند. مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردهه//ای نفتی ایران با اش//اره ب//ه اینکه ٠7درصد تجهیزات س//یانجی ازسوی س//ازندگان داخلی تامین میشود، گفت: تجهیزات سیانجی بیشتر از کشورهای اروپای//ی ازجمل//ه آرژانتی//ن، ایتالیا، آلمان، روس//یه و کرهجنوبی وارد کش//ور ش//ده که هماکن//ون تجهیزات کرهجنوبی بومیس//ازی شده و روس//یه خواستار تولید تجهیزات در ایران است.

‹را ‹هاندازی‹٠١‹جایگاه‹س ‹یا ‹نجی ‹

مهرابی از راهاندازی ٠١ جایگاه س//یانجی جدید با ظرفیت ٦١ هزار مترمکعب در کش//ور خبر داد و افزود: تعداد جایگاههای س//یانجی در کش//ور ب//ه ٢ هزار و ٠٦٣ جایگاه رس//یده اس//ت. وی ظرفی//ت جایگاههای سیانجی در کشور را ٠4میلیون مترمکعب اعام کرد که هماکنون تنها از ١٢میلیون مترمکعب آن اس//تفاده میشود. مدیر طرح جایگاههای سیانجی شرکت ملی پخ//ش فرآوردههای نفتی از راهاندازی ٠١ جایگاه دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: تعهد شرکت برای ساخت ٠5 جایگاه سیانجی تا پایان امسال محقق خواهد شد.

مهراب//ی با بی//ان اینک//ه ٠١ جایگاه س//یانجی در ش//هرهای دهلران، داراب، ته//ران، ارومی//ه، مازندران (ساری، شیرود، مرزی کا)، بوشهر، همدان و خوزستان راهاندازی شده، گفت: گاز سیانجی حدود 4٢درصد از مصرف سوخت حملونقل کش//ور را به خود اختصاص داده اس//ت. بر این اساس امیدواریم با برنامههای آینده سهم سیانجی از مصرف سوخت در کشور به ٠5درصد افزایش یابد.

وی در ادام//ه تع//داد جایگاهه//ای بخ//ش خصوصی س//یانجی را 44 جایگاه اعام کرد و گفت: تقاضا برای احداث 5٣ جایگاه جدید ازس//وی بخش خصوصی در شرکت وجود دارد. همچنین از تعداد جایگاههای کشور ٢هزار و ٠٠٣ جایگاه از س//وی دولت تجهیز ش//ده که براس//اس میزان س//رمایهگذاری دولت و تقسیمات شهری و کانش//هری کارمزد ٠7 تا ٠٨ تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این کارمزد برای جایگاههای سیانجی خصوصی ٠4١ تومان به ازای هر مترمکعب اس//ت که در مدت 7 سال س//رمایهگذاری انج//ام ش//ده بازگردانده میشود.

‹بررس/ی‹افزای/ش‹کارم/زد‹در‹ ‹ هیات‹دولت

مدی//ر طرح س//یانجی ش//رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اش//اره به افزایش کارمزد جایگاهها از س//ال ٢٩ گفت: بیش از ٣ س//ال اس//ت که کارمزد جایگاهداران س//یانجی افزایشی نداشته که با پیگیری و پیش//نهاد ش//رکت ملی پخش فرآوردهه//ای نفتی ایران به دنبال افزایش کارمزد هستیم. مهرابی افزود: پیشنهاد شرکت برای افزایش کارمزد این اس//ت که ای//ن افزایش در ٢ بخ//ش با اختیار ش//رکت پخش انجام ش//ود به طوری که بخش نخس//ت به همسانس//ازی و استانداردسازی تجهیزات و جایگاهه//ا اختصاص یابد و در بخش بعدی براساس تورم هرسال شاهد افزایش کارمزد برای تامین هزینههای جایگاهداران باشیم.

به گفته وی، این پیش//نهاد در کمیس//یون زیربنایی دولت تصویب شده و منتظر تصویب آن در هیات دولت و اباغ از سوی شورای اقتصاد برای اجرا هستیم.

‹اخت/اف‹ قیم/ت‹ بنزی/ن‹ و‹ س/‹یا‹نجی‹ ‹ افزایش‹یابد‹

مهرابی با اش//اره به اختاف اندک میان قیمت بنزین و س//یانجی گفت: به منظور ایجاد اقبال عمومی برای استفاده از گاز سیانجی باید به سمت افزایش اختاف قیمت میان بنزین و سیانجی حرکت کنیم.

مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفت//ی ادام//ه داد: بهتری//ن گزینه برای ج//ذاب کردن اس//تفاده از این س//وخت پاک، ثابت نگه داشتن قیمت س//یانجی و افزایش قیمت بنزی//ن و افزایش منطقی کارمزدها در کشور است.

وی تعداد خودروهای گازس//وز در کش//ور را حدود 4 میلیون خودرو اعام کرد و گفت: خودروهای گازس//وز ازنظر ایمنی بیش//ترین امنی//ت را در مقابل خودروهای بنزینسوز دارند و تاکنون هیچ اتفاقی برای خودروهای گازسوز تولیدی در کشور نیفتاده است.

س//ال گذش//ته اخباری درب//اره کاهش قیمت س//یانجی در کش//ور مطرح شد ام//ا این موضوع به جایی نرس//ید و قیمت سیانجی تفاوتی نکرد. اکنون با توجه به اینکه مدیر طرح س//یانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی معتقد است باید قیم//ت بنزین افزایش یابد تا س//یانجی ظرفیتهای کافی برای اس//تقبال عمومی را بهدس//ت آورد به نظر میرسد مسئوالن شکس//ت در کاهش قیمت س//یانجی را پذیرفت//ه و در پی افزای//ش قیمت بنزین هستند.

موض//وع افزای//ش قیم//ت بنزی//ن در حالی مطرح میش//ود که س//ال گذش//ته قیمت س//یانجی در ای//ران حدود ٠٠١ درصد بیش از دیگر کش//ورها اعام ش//ده بود. ریی//س هیات مدی//ره انجمن صنفی س//یانجی اعام ک//رد که ای//ن انجمن پیش//نهاد کاه//ش قیم//ت س//یانجی را ب//ه ش//ورای اقتص//اد ارائه داده اس//ت. اردش//یر دادرس با اعام اینکه پیشنهاد انجمن صنفی جای//گاهداران این اس//ت که دوباره قیمت س//یانجی کاهش یابد گفت: پیشنهاد این انجمن کاهش ٠١ تا 5١ درصدی قیمت هر کیلو گاز طبیعی اس//ت. وی با بیان اینکه در صورت پذیرش این پیش//نهاد قیمت هر کیلو سیانجی از ٠٠٦ به ٠٠5 تومان کاهش مییابد گفت: وزارت نفت هم با کاهش قیمت گاز طبیعی موافق است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی با اشاره به اینکه قیمت س//یانجی در ایران نس//بت به س//ایر فرآوردههای نفتی و س//یانجی در جهان گرانتر است گفت: قیمت سیانجی ایران ٠٠١درصد گرانتر از نرخ این سوخت در جهان است.

وی گف//ت: هماکنون قیم//ت گاز طبیع//ی در ایران ٠٦درصد قیمت بنزین اس//ت و این در حالی اس//ت که نس//بت نرخ س//یانجی به بنزین باید ٠٢ تا ٠٣درصد باشد. ضمن اینکه س//هم کمتر از 4درصدی سیانجی در س//بد سوخت کش//ور نش//اندهنده رقم باالی نرخ عرضه این گاز اس//ت. سال گذش//ته سیدناصر سجادی، مدیرعامل ش//رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعام اینکه مصرف س//یانجی در چند سال گذشته تغییر نک//رده، گفته بود: پایین ب//ودن نرخ گاز طبیعی نس//بت به بنزین عامل مهمی برای افزایش جذابیت در مصرف این س//وخت پاک اس//ت. باید جذابیت در این بخش بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه هماکنون میانگین قیمت بنزین به ازای هر لیتر ٠٠7 تومان اس//ت که با نرخ سیانجی با هر مترمکعب ٠54 تومان فاصله چندانی ندارد، گفته بود: قیمت س//یانجی باید به گونهای تعیین ش//ود که نرخ این سوخت پاک نسبت به بنزین، فاصله محسوسی داشته باشد تا میل به مصرف آن افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفت//ی در زمان نمایش//گاه اع//ام کرد ک//ه در صورت افزایش قیمت فرآوردههای نفتی به احتمال زیاد قیمت سیانجی برای تش//ویق مصرفکنندگان ثابت خواهد ماند.

‹مهر‹پایان‹کاهش‹قیمت‹س ‹یا ‹نجی‹ ‹

قیمت سیانجی تغییر نمیکند؛ این جمله که سال گذشته از طرف معاون وزیر نفت در امور پاالیش مطرح شد، مهر پایان بحث کاهش قیمت سیانجی بود.

مع//اون وزیر نف//ت در امور پاالی//ش از ثبوت قیمت س//یانجی در کش//ور خبر داد، این در حالی است که انجمن صنفی جایگاهداران سیانجی اعتقاد دارد برای اس//تقبال مردم از مصرف این سوخت باید قیمت ٠١ تا ٠٢ درصد کاهش یابد.

بر این اس//اس طبیعی اس//ت که در ش//رایط کنونی شاهد پیش//نهاد مس//ئوالن برای افزایش قیمت بنزین باش//یم. هرچند هنوز قیمت سیانجی در کشور بیش از دیگر کش//ورهای دارنده منابع گازی اس//ت اما برای افزایش س//طح اس//تقبال از س//یانجی دولت به جای کاه//ش قیمت س//یانجی از سیاس//ت افزایش قیمت بنزی//ن اس//تفاده میکند. هرچند این سیاس//تگذاری تاکنون س//ابقه داش//ته و در دولتهای قبل نیز ش//اهد سیاستگذاریهای اینچنینی بودهایم اما نباید فراموش کرد که افزایش قیمت بنزین برای اس//تقبال بیش//تر از سیانجی تا چه اندازه خواهد بود؟

برنامه فولکس واگن با درخواست آزمایش گاز سیانجی مناطق مختلف برای س/اخت خودروهای پایه گازس/وز در ایران اجرایی میش/ود. این خبری بود که علی مهرابی، مدیر طرح س/یانجی ش/رکت ملی پخش فرآوردهه/ای نفتی ایران به رس/انهها اعالم کرد. همچنین باید در نظر داش/ت که استفاده از ماشینهای گازسوز نیازمند اس/تقابل مردم از گاز سیانجی اس/ت. در سالهای گذشته کاهش قیمت سیانجی یکی از پرچالشترین بحثها بین کارشناسان قیمتگذاری بوده است. اکنون با توجه به اینکه دولت در پروژه کاهش قیمت س/یانجی با شکس/ت روبهرو ش/ده، برخی گفتهها حاکی از افزایش قیمت بنزین است.

اردشیر دادرس: قیمت سیانجی ایران ۰۰۱درصد گرانتر از نرخ این سوخت در

جهان است. هماکنون قیمت گاز طبیعی در ایران ۰۶درصد قیمت بنزین است و این در حالی است که نسبت نرخ سیانجی به بنزین باید ۰۲ تا ۰۳درصد باشد. ضمن اینکه سهم کمتر از 4درصدی سیانجی در سبد سوخت کشور نشاندهنده رقم باالی نرخ عرضه این گاز

است.

علی مهرابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.