امضای تفاهمنامه با روسها ربطی به نتیجه نشست اوپک و غیراوپک ندارد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزی//ر نفت گف//ت: هنوز با هیچ شرکتی به نتیجه نهایی نرس//یدهایم و بهطور تقریبی هم//ه ش//رکتهای معتب//ر روس//ی کار مطالعاتی انجام داده و پیش//نهادات خود را برای توس//عه میدانها ارائه میدهند.

بی//ژن نامدارزنگنه پس از مراس//م امض//ای تفاهمنامه بی//ن ش//رکت مل//ی نفت و گازپروم نفت روس//یه که برای مطالعه توسعه میدانهای چش//مهخوش و چنگوله برگزار ش//د به ش//انا گفت: ما با شرکتهای مختلف روسی ازجمله لوک اویل برای توسعه میدان منص//وری و آب تیمور با زاروبژنف//ت برای آبان و پای//دار غرب، با تاتنفت برای می//دان دهلران و امروز نیز با گازپ//روم برای مطالعه و توس//عه میدانهای چنگوله و چشمهخوش یادداشت تفاهم امضا کردیم.

وی افزود: روس//نفت هم از طریق س//تاد اجرایی فرمان امام(ره) برای میدانهای یاران، کوپال، مارون، بنگس//تان و آزادگان کار را دنب//ال میکن//د البته گازپ//روم هم کار مطالعاتی را انجام میدهد.

زنگن//ه با بیان اینکه هن//وز با هیچ ش//رکتی به نتیجه نهایی نرسیدهایم و بهطور تقریبی همه شرکتهای معتبر روسی کار مطالعاتی انجام داده و پیشنهادات خود را برای توس//عه میدانها ارائه میدهند، افزود: ما تاکید کردهایم که استفاده از فناوری نو که منجر به افزایش بازیافت نفت از میدانهای در حال بهرهبرداری شود برای ما مهم است.

وزی//ر نفت درباره برگزاری مناقصه برای میدان آزادگان افزود: مناقصه برای توسعه این میدان بهزودی و به صورت محدود با دعوت از برخی شرکتها برگزار خواهد شد.

وی درباره میزان فروش نفت به کش//ور روسیه نیز این گونه توضیح داد: ما امروز نیز آمادهایم که فروش صد هزار بش//که در روز را تفاهم کنی//م که نیمی از آن برای خرید تجهی//زات و خدمات از روس//یه و نیم//ی دیگر به صورت نقدی پرداخت ش//ود. در اینباره نیز قرار ش//ده که امروز ما و طرف روس//ی مذاکراتی داش//ته باش//یم ضمن اینکه الکس//اندر نواک، وزیر انرژی روس//یه هم تاکید کرده که ام//روز و فردا ب//ه نقطه قابل قبول برس//یم و رفتوآمدها طوالنی نشود.

زنگنه به پرسش//ی مبنی بر اینکه آی//ا واگذاری مطالعه توسعه این تعداد 7( میدان) از میدانهای نفتی به کشور روس//یه در راس//تای همکاری روسها در نشست اوپک و غیراوپک اس//ت یا خیر اینگونه پاسخ داد: ما در گذشته نیز با روسیه همکاری داشته و تصمیم داریم که با روسها در ح//وزه نفت و گاز همکاری راهبردی داش//ته باش//یم؛ همانگونه که همچنان با چینیها نیز همکاری میکنیم.

وی تاکید کرد: میخواهی//م که طرفهای مذاکرات ما متنوع باشند چراکه خواست و نیازهای ما هم زیاد است.

زنگن//ه درب//اره زمان امض//ای قراردادها نی//ز گفت: در اینباره نخستین کار این است که آنان باید پیشنهاد فنی خود را ارائه دهن//د و در زمینه چارچوبهای کلی تفاهم ش//ود. بنابراین ابتدا باید به ساختار قابل قبول مالی برای بازگشت پول برسیم.

وزی//ر نفت در ادامه درب//اره افزایش قیمت نفت تصریح کرد: کس//ی نمیتواند بهطور دقیق بازار را پیشبینی کند اما قیمتها به حدود 54 تا 55 دالر میرسد و سیر تغییر قیمتها رو به باالس//ت البته هنوز یک بش//که هم از بازار کم نشده و قرار است از ابتدای ژانویه بهمرور میزان تولید کاهش یابد.

این مقام عالی وزارت نفت با اشاره به اینکه من به آینده بازار نفت خوش//بین هستم، خاطرنش//ان کرد: مهمترین مطل//ب این اس//ت که اوپ//ک و غیراوپک ب//ه این نتیجه رس//یدند که باید برای س//امت بازار و بازگرداندن توازن بین عرضه و تقاضا فعال باش//ند و بازار نیز این مس//ئله را باور کرده است.

وی در ادامه درباره اینکه با توس//عه این میدانها چقدر به تولید اضافه میش//ود؟ توضیح داد: این شرکتها باید پیش//نهادات خود را به ما ارائه دهند و ما نیز برآورد کنیم به چه میزان میتوان از میدانها برداشت کرد.

زنگنه اف//زود: مهمترین بحث این اس//ت که طرفی که کار را انجام میدهد مطالعه و بررس//ی داشته و با استفاده از بهترین فناوری، پیش//نهادات خود را در اینباره که چه می//زان در برداش//ت از میدانها تغییر حاصل میش//ود، اع//ام کند. پس از آن میتوان مذاک//رات نهایی را انجام داد چراکه بحث تولید و توسعه میدانهای نفتی با خرید پاالیش//گاه و تجهیزات متفاوت اس//ت زیرا م//ا با موجود زندهای مواجه هستیم که عکسالعمل نشان میدهد.

وی درباره زمان واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی ب//ه توتال اظهار کرد: این ش//رکت نیز مانند بس//یاری از ش//رکتهای دیگر عاقهمند به هم//کاری در این میدان اس//ت و ما هنوز مشخص نکردهایم که توسعه این میدان به کدامیک از ش//رکتها سپرده میش//ود؛ در هر صورت ب//هزودی زمان برگ//زاری مناقص//ه این می//دان را اعام خواهیم کرد.

بیژن نامدارزنگنه

وزیر نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.