آنچه‹نفت ‹یها‹را‹وادار‹به‹توافق‹کرد‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

کارش//ناس و تحلیلگر بازار انرژی گفت: تجربه ثابت ک//رده حتی با نفت ٠٣ و ٠4 دالر هم تولید و توس//عه شیلها ادامه پیدا کرد بنابراین، این تصور که با کاهش قیمت نفت شیل از مدار خارج میشود واهی است.

مرتض//ی بهروزیف//ر در ارزیاب//ی تواف//ق اوپ//ک با غیراوپکیها برای کاهش تولی//د نفت به ایلنا گفت: در ٣س//ال گذش//ته قیمت نفت پایین آمده و حتی به ٠4 دالر رسید. همه اتفاق نظر دارند که این قیمتها پایین اس//ت زیرا تولیدکنندگان عمده نفت بهویژه عربستان و روسیه نیز دچار مشکات عدیده مالی شدند، عربستان دچار کس//ری بودجه و روس//یه با فش//ار مالی شدیدی مواجه ش//د، همچنین دیگر کشورها هریک به نوعی با مشکاتی مواجه شدند درنتیجه این انتظار وجود داشت که باید اتفاقی بیفتد که قیمتها باال برود.

وی افزود: یکی از سیاس//تهایی که دنبال میش//د این بود که قیمتها را پایین بیاورند تا نفت غیرمتعارف از بازار خارج ش//ود اما این اتف//اق نیفتاد یعنی با اینکه قیمت نفت از ٠٠١ دالر در مقاطعی به زیر ٠4 دالر هم رسید ما کاهش چندانی در تولید غیرمتعارف نداشتیم به همین خاطر انتظار میرفت که توافقی حاصل ش//ده و اتفاق نظری بهوجود آید که سطح قیمتها باال برود.

بهروزیف//ر افزود: فش//ار اقتصادی روی کش//ورهای تولیدکننده و به ویژه عربستان و روسیه باعث شد اتفاق نظر بهوجود آید که یک میلیون و ٠٠٢هزار بشکه اوپک و ٠٠٦هزار بش//که هم غیراوپک از ابتدای س//ال آینده میادی کاهش عرضه داش//ته باشند و میبینیم که که نصف کاهش عرضه اوپکیها از جانب عربستان و نصف کاهش عرضه غیراوپکیها هم از سوی روسیه بوده است. وی با بیان اینکه اگر کشورها به این توافق پایبند باشند قیمت نفت در س//ال آینده میادی به کانال ٠٦ تا ٠7 دالری وارد میشود، گفت: در اوپک و غیراوپک ضمانت اجرای//ی ب//رای پایبندی اعض//ا به توافق حاصل ش//ده وجود ندارد و هیچ کش//وری بابت ع//دول از این توافق جریمه نمیش//ود اما اعضا میدانن//د اگر تخطی کنند س//طح قیمتها به آنچه باید نمیرسد، بنابراین منافع ش//خصی تولیدکنندگان اقتضا میکند که به این توافق پایبند باش//ند. وی در ادامه گفت: همچنین اثبات شد سیاستی که عربستان و دیگر کشورها دنبال میکردند که با افزایش تولید جلوی ش//یل را میگیریم درس//ت نبود و این استراتژی ایاالت متحده - چه جمهوریخواه و چه دموکرات - است که وابستگی خود را به انرژی در خ//ارج از مرزهای جغرافیایی به ویژه خاورمیانه محدود کند. بهروزیفر افزود: سیاس//ت توس//عه ذخایر از نفت غیرمتعارف در امریکا س//ابقه ٠4ساله دارد ضمن اینکه توس//عه فناوری و انباش//ت تجربهها باعث میشود که هزینه تولی//د از غیرمتعارفها افزای//ش یاید یعنی چه قیم//ت نفت باال ب//رود و چه پایین بیاید روند توس//عه غیرمتعارفها ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.