رشد ۳ برابری واگذاری زمین صنعتی در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: از ابتدای س//ال جاری تاکن//ون ۱۴ هکتار زمین صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان به متقاضی س//رمایهگذاری واگذار شده است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین، حمیدرضا خانپور در بیست و سومین جلس//ه کارگروه تسهیالت رونق تولیدی استان گفت: از ابتدای س//ال جاری تاکنون به ۵۳ متقاضی س//رمایهگذاری، زمین در ش//هرکها و نواحی صنعتی واگذار شده که در مقایسه با سال گذشته ۶۰۳ درصد رشد داشته و این نشان از آغاز رونق اقتصادی در پس//ابرجام در اس//تان است. وی در راستای جذب س//رمایهگذار و ایجاد رون//ق اقتصادی و اش//تغال پایدار جوانان جویای کار نیز از فراهم ش//دن زمینه واگذاری ۰۲ هکتار زمین صنعتی دیگر در ش//هرکها و نواحی صنعتی خرمدشت، آوج و کاس//پین تا پایان امسال خبر داد. خانپور یادآور شد: ۰۱ واحد و ط//رح صنعتی راک//د و نیمهفعال با هماهنگی این ش//رکت و جذب س//رمایهگذاران جدید مجدد به چرخه تولید بازگشتهاند. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، بیشترین متقاضی سرمایهگذاری را مربوط به شهرکهای صنعتی کاسپین ی//ک و ۲ و خرمدش//ت عنوان کرد و گفت: در ش//هرک صنعتی کاسپین یک و ۲ شهرستان آبیک هر کدام ۸ مورد سرمایهگذار داشتهایم و در شهرکها و نواحی صنعتی خرمدشت، حکیمیه و دانسفهان به ترتیب ۵ و ۴ و ۳ قرارداد با متقاضیان منعقد شده اس//ت. وی عمدهترین محصوالت تولیدی این واحدها را گرانول و ان//واع ش//یلنگ، روغن مایع کنجدی، کارت//ن، قطعات و پمپ خودرو، انواع لوازم و قطعات پالس//تیکی، ورق روی، بستهبندی حبوبات، میلگرد، انواع شوینده و سرسیلندرهای خودرو نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.