حمایت‹از‹تولید‹داخلی‹،مهره‹اصلی‹اقتصاد‹مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت شهرکهای صنعتی مازن//دران در بازدی//د از واح//د تولیدی رهاس//ان در ش//هرک صنعتی نکا گفت: حمای//ت از تولید داخلی، راهکار اساس//ی در عملیاتی ک//ردن اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، کامران علیپور در این بازدی//د که با حضور فرماندار نکا انجام ش//د، گفت: با حمای//ت از تولید و س//رمایه ایرانی میتوان زمینه افزایش کیفی محصوالت، اش//تغالزایی و رونق کسبوکار و بازار را فراهم کرد. معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: واحده//ای تولیدی متقاض//ی دریافت تس//هیالت با ثبتنام در سامانه بهینیاب میتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.

وی بیان کرد: تاکنون ۷۱۱ واحد تولیدی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان از تسهیالت رفع موانع تولید بهرهمند شدهاند. علیپور افزود: همه باید برای رفع موانع تولید تالش کنیم و توجه و حمایت از تولید داخلی را یکی از راهکارهای اساسی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بدانیم. فرماندار نکا نیز در این بازدید با اشاره به ضرورت توجه ویژه به رفع مشکالت واحده//ای تولید و صنعت//ی افزود: رون//ق واحدهای تولی//دی، رونق اش//تغالزایی و افزای//ش تولید ملی را درپی خواهد داش//ت و این موضوع از پایههای اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.