اختصاص۰۴‹میلیارد‹ریال‹برای‹حمایت‹از‹واحدهای‹صنعتی‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنج//ان از اختص//اص ۰۴ میلیارد ری//ال برای حمای//ت از واحده//ای صنعتی کوچک اس//تان زنجان در س//ال گذشته خبر داد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان، ایرج احمدی با اشاره به ارزیابی فعالیت شرکتهای دانشبنیان استان گفت: حمایت از فعالیت این قبیل ش//رکتهای نوپا در اس//تان ج//زو اولویتها اس//ت و ضمن شناس//ایی ش//رکتهای فعال و مستعد زمینه برای حمایتها در برنامه کاری این شرکت است.

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان ب//ا اعالم اینک//ه هماکنون ۰۲ش//رکت مس//تعد دانشبنیان در رش//تههای مختلف در استان فعالیت دارند، ادامه داد: امس//ال از این تعداد، ۳ شرکت دانشبنی//ان مطابق با چارچوبه//ای معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری معرفی ش//دند. وی با اشاره به نحوه تش//خیص دانشبنیان بودن فعالیت این قبیل ش//رکتها گفت: فعالیت این شکل شرکتها مطابق با فرآیند ممیزی در استان دیگر ارزیابی میشود و همین امر موجب زمانبر شدن فرآیند مشخص شدن ساز و کار دانشبنیان بودن شرکتها است. احمدی با اعالم اینکه هماکنون شرکتهای تدبیر شیمی حیان، صافیسازان فیلتر حباب و تریتا داروی هزاره سوم جزو شرکتهای دانشبنیان اس//تان شناخته ش//دهاند، گفت: هماکنون شرکت سیم و کابل نور زنجان نیز با طی فرآیند ممیزی در آستانه تبدیل به شرکت دانشبنیان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.