حفاری چاههای شهرکهای صنعتی کاشمر و سبزوار ۲

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رض//وی از برگ//زاری مناقص//ه و تعیین ش//رکت مج//ری پروژه حف//اری و آزمای//ش پمپ//اژ آب چاههای ش//هرکهای صنعتی کاش//مر و س//بزوار ۲ خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی، مس//عود مهدیزادهمقدم گفت: پروژههای زیرساختی و آبرسانی در شهرکهای صنعتی استان از اولویت اجرایی باالیی برخوردار اس//ت و این پروژهها با توجه به برنامهریزیهای انجام ش//ده تامین، انتقال و تکمیل میش//ود. وی افزود: این پروژه با هزینهای ح//دود ۲ میلیارد و ۰۰۵میلیون ریال و در مدت ۳ماه به انجام خواهد رس//ید. رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی اظهار کرد: سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت در طراحی و نظارت، اجرا و تامین آب همگام با آخرین فناوری و اس//تانداردهای جهانی در شهرکها و نواحی صنعتی انجام میش//ود. وی با تاکید بر کیفیت و کمیت در اجرای پروژههای فنی و س//رعت در انجام کارها گفت: ایجاد زیرس//اختها و فراهم کردن امنیت حضور سرمایهگذاران برای اح//داث و راهاندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی اس//تان، یک//ی از دغدغههای اصلی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.