۰۵۳ میلیارد ریال تسهیالت برای ۹۱ واحد تولیدی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از بهرهمندی ۹۱ واحد تولیدی در شهرک صنعتی بشل سوادکوه از تسهیالت طرح رونق خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی در بازدید از پروژه در حال اجرای تصفیهخانه فاضالب ش//هرک صنعتی بشل س//وادکوه گفت: سیاس//ت دولت تدبیر و امید در بخش صنعت، موجب رونق تولید میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران با اشاره به ارائ//ه تس//هیالت در قالب طرح رون//ق تولید افزود: ب//ا ارائه این تسهیالت، واحدهای راکد و غیرفعال احیا و طرحهای نیمهتمام صنعتی تکمیل خواهد شد.

موس//وی گفت: از آغ//از اجرای ط//رح رونق تولی//د تاکنون، درمجموع ۹۱ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بش//ل سوادکوه توانس//تند ۰۵۳میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح رونق تولید دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.