ایجاد هسته شبکه فراگیر «اچاسایای» در پرند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نخس//تین جلسه آموزش و اجرای ش//بکه فراگیر اچاسایای در میان اس//تقبال عالقهمندان به مباحث این حوزه در شهرک صنعتی پرند برگزار ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران، در این دوره آموزش//ی که با حمایت معاونت صنایع کوچک و مدیریت بهداش//ت، ایمنی، محیطزیس//ت و انرژی ش//رکت شهرکهای صنعتی تهران در شهرک صنعتی پرند برگزار شد، مفاهیم اصلی در بح//ث اچاسایای و همچنین الزامات قانونی این موضوع، با اشاره به واقعیتهای موجود در شهرک صنعتی پرند، بر ضرورت شکلگیری این هسته مورد بحث قرار گرفت. همچنین برنامهها و اهداف شرکت برای اجرای شبکه اچاسایای و هچنین تجربه ایجاد دو هس//ته اچاسایای در شهرکهای صنعتی فیروزکوه و دماوند مورد بررسی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.