معامله سهام صنایع کوچک در بورس کاال و فرابورس

امروز‹آغاز‹‹م ‹یشود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-صنایع کوچک:

الزامات قانونی و پیچیدگی عضویت در فرابورس و ابهام واحدهای صنعتی از فرآیند اداری و قانونی از مهمترین موانع در معامله سهام صنایع کوچک در بورس است. کارشناس//ان معتقدند بکارگیری مشاوران توانمند و اطالعرسانی به صنایع کوچک راهکاری است که میتواند حضور صنایع کوچک در ب//ورس را همراهی کند ت//ا از طریق آموزش و تشریح مزایا و تبیین فرآیند قانونی مربوط، تامین مالی و جذب س//رمایههای مردم//ی برای صنایع کوچک در بورس فراهم شود.

به گفته علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران، واحدهای تولی//دی میتوانند ب//رای کمک به رون//ق تولید و طب//ق تفاهمنامه، س//هام خ//ود را در بورس یا فراب//ورس عرض//ه کنند. حض//ور ای//ن بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در بازار سرمایه کشور از امروز آغاز میش//ود. این حضور بنگاهها در بازار س//رمایه میتواند زمینه را برای فروش محصوالت و رونقبخشی به تولید در این بنگاهها فراهم کند.

‹منبعی‹مطمئن‹و‹ارزان‹ ‹

فراب//ورس و ب//ورس کاال پذی//رای معامل//ه س//هام صنایع کوچک و متوس//ط هس//تند. بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، فرابورس را منبعی مطمئن برای تامین منابع مالی و سرمایهگذاری صنایع کوچک دانسته و اظه//ار کرد: عضویت در فراب//ورس برای فروش س//هام و تامین سرمایه س//بب خواهد شد منبعی مطمئن و ارزانقیمت دراختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.

نمون//ه دیگ//ر از حض//ور صنای//ع کوچ//ک در ب//ورس، معامل//ه تولیدات و مواد اولی//ه مورد نیاز اس//ت ب//ه طوریک//ه امیرطیبین//ژاد، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم گفت: براساس پیگیریه//ای س//ازمان صنای//ع کوچ//ک، از این پ//س پذی//رش، عرض//ه و معام//الت محصوالت صنای//ع کوچک و متوس//ط در ش//رکت فرابورس کاالی کشور فراهم ش//د. براساس این تفاهمنامه استفاده از ابزارهای مالی و مدیریت ریسک صنایع کوچک و متوسط، همچنین بهرهگیری از ظرفیت انبارهای مستقر در شهرکهای صنعتی از طریق بورس کاال فراهم شد.

‹فعالیت‹کارگزاران‹در‹شهرک‹صنعتی ‹

طیبین//ژاد تصریح کرد: در این طرح متناس//ب ب//ا نیاز واحدهای تولیدی و ش//هرکهای صنعتی زمینه راهاندازی شعب تاالر یا کارگزاری در سطح ش//هرکها و نواحی صنعتی نیز فراهم شده است تا این مراکز در کنار عرضه و معامالت محصوالت واحده//ا، ام//کان خری//د م//واد اولیه م//ورد نیاز واحدهای صنعتی با تناژ خرد را هم فراهم کنند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم با تاکید بر اینکه کارگزاران میتوانند در ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی ب//رای تبلیغ//ات و بازاریاب//ی اقدام کنند، افزود: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی در راس//تای اقدامات حمایتی خ//ود صنعتگران، واحده//ای قابل بهرهگی//ری از این ظرفیت را چه در تامی//ن مواد اولیه و چ//ه در محصوالت تولید شده شناس//ایی و به ش//رکت بورس کاال معرفی خواهد کرد.

طیبین//ژاد اف//زود: به منظور تضمی//ن تعهدات صنای//ع کوچ//ک مش//ارکتکننده در این طرح، همچنی//ن ت//داوم برنامههای حمایت//ی دولت از ای//ن صنایع، صندوق ضمانت صنایع کوچک انواع ضمانتنامهه//ای م//ورد نیاز ب//ورس کاال را صادر خواهد کرد.

‹موجودی‹انبار‹برای‹ضمانت ‹

پی//ش از این ب//ا اصالح سیس//تم قیمتگذاری برپای//ه عرض//ه و تقاضا، ش//رایطی فراهم ش//د تا واحدهای صنعتی بزرگ بتوانند به ش//کل موثری م//واد اولیه صنای//ع پاییندس//تی را فراهم کنند. اما بس//یاری از خریداران در ب//ورس کاال، صنایع کوچک هستند و برای تامین مواد اولیه به بورس کاال مراجعه میکنند.

از ای//ن رو در راس//تای توانمندس//ازی صنای//ع کوچ//ک و متوس//ط، امکان//ی فراه//م ش//ده ت//ا ش//رکتهای دارای موجودی انبار درگیر سیستم بانکی برای تامین مالی نباشند و بتوانند از طریق ب//ورس کاال منابع مالی مورد نی//از خود را تامین کنند.

به گفت//ه غالمرضا س//لیمانی، معاون س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، یکی از این راههای تامین مالی استفاده از ظرفیتهای بازار س//رمایه اس//ت. ب//ه ضمانت گذاش//تن انبار کاالهای صنایع کوچک و متوس//ط با هدف تامین مالی ای//ن بخش از صنعت نی//ز از دیگر اقداماتی است که از سوی بورس کاال انجام شده است.

سلیمانی به گسترش صنعت گفت: بازار سلف و سلف موازی یکی از ظرفیتهای مهم بورس کاال اس//ت که تاکنون صنایع کوچک و متوسط موفق به استفاده از آن نشدهاند و امیدواریم این ظرفیت برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم شود.

معاون س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران تصریح ک//رد: در هماندیش//ی با ب//ورس کاال تالش ش//ده تا از ظرفیت بورس کاال برای پذیرش کاالهای تولیدی صنایع کوچک و متوس//ط اقدام شود و این ظرفیت اکن//ون وجود دارد همچنین ش//رایط برای تامین م//واد اولیه این صنایع فراهم شده است.

سلیمانی معتقد اس//ت که معرفی تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع کوچک و متوس//ط و محص//والت تولیدی و مواد اولی//ه م//ورد نیاز آنها ب//ه بورس کاال ب//ه منظور پذیرش و عرضه محصوالت و دریافت کد بورس//ی برای خرید مواد اولیه، اس//تفاده از ابزارهای تامین مالی و ظرفیت انبارهای مس//تقر در شهرکهای صنعتی برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط کش//ور و صدور انواع ضمانتنامه مورد نیاز بورس کاال ب//ه منظور تضمین تعه//دات صنایع کوچک در چارچوب مقررات و دس//تورالعملهای صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک و شرکت بورس کاالی ایران از جمل//ه مفاد این تفاهمنامه است.

به گزارش گس//ترش صنعت، واحدهای صنعتی برای پایداری در چرخه تولید الزم اس//ت در این بازارها ورود کنند و خود را با س//ازوکار مورد نیاز بازار س//رمایه تطبیق دهند. ایجاد تحرک و رونق در صنایع کوچک و متوس//ط از مزایای دیگر بازار س//رمایه اس//ت. همچنین بهرهگی//ری از ظرفیت انبارهای مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی از طریق بورس کاالی ایران در زمینه تامین مواد اولیه از طری//ق بورس منجر به حذف واس//طهها و داللها میش//ود و در کاهش قیمت تمامش//ده تولید تاثیر بس//زایی خواهد داش//ت. در حقیقت حض//ور ای//ن بنگاهها در ب//ازار بورس ب//ه فروش محصوالت صنایع کوچک و متوسط بدون واسطه کمک خواهد کرد. از طرف//ی تاکنون واحده//ای صنعتی کوچک و متوس//ط بهدلیل ابهام در صورتهای مالی و س//رمایه ثبتی امکان ورود به بازارهای بورس//ی کش//ور را نداشتند ام//ا با تفاهمنامهای که بین س//ازمان صنای//ع کوچک و س//ازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد، صنایع کوچک میتوانند با شفافسازی سرمایه ثبتی و صورتهای مالی به تاالرهای بورسی راه یابند و س//هام خ//ود را در حجم ان//دک و در ح//دود ۲ ت//ا ۵درصدی عرضه کنند. اما اکنون این ش//رایط فراهم اس//ت تا صنایع کوچک با یک ش//رکت دارای ارزش مالی ۰۰۱ هزار تومانی بتوانند حداقل ۲درصد سهام خ//ود را ب//ه عرضه بگذارن//د و از این طریق تامین مالی کنند. ارزیابی این واحده//ای صنعت//ی کوچکمقیاس خارج از ممیزی س//ایر ش//رکتهای بورس//ی و با دستورالعمل مش//خصی انجام میش//ود بنابراین ب//رای فروش ۲درصد از س//هام واحدهای صنعتی کوچکمقیاس نیازی به گذراندن بروکراس//یهای اداری و صرف هزینههای مالی بس//یار نیس//ت اما مدیران این شرکتها باید به سرمایهگذاران خود گزارش//ی ش//فاف و کامل از فعالیتها، داراییها و طرحه//ای توس//عهای ارائه دهند. حسابرس//ان مورد اعتماد س//ازمان صنای//ع کوچک و فرابورس شناس//ایی ش//ده و کارگروه تش//کیل دادهاند تا با دس//تورالعمل ویژهای به بررسی امور مالی صنایع کوچک بپردازند و با انجام ممیزی این کارخانهها بتوانند در بورس پذیرش شوند.

ورود صنایع کوچک و متوس/ط به بازار س/رمایه در حالی از امروز آغاز میشود که عرضه سهام این بنگاههای اقتصادی با تفاهمنامهای سهجانبه تسهیل ش/ده اس/ت به طوریکه رفع دغدغه تامین وثیقه و منابع مال/ی واحدهای صنعتی کوچک و متوس/ط مورد توافق بورس کاال، صندوق ضمانت س/رمایهگذاری صنایع کوچک و س/ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت. تاکنون واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بهدلیل ابهام در صورتهای مالی و سرمایه ثبتی امکان ورود به بازارهای بورسی کشور را نداشتند اما اکنون این شرایط فراهم است تا یک شرکت دارای ارزش مالی ۰۰۱ هزار تومانی بتواند حداقل ۲درصد سهام خود را

به عرضه بگذارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.