صنعت‹آذربایجا ‹نغربی‹آماده‹ورود‹اید ‹ههای‹جدید‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی گفت: صنعت اس//تان نیازمند ورود ایدهه//ا و طرحهای جدید علمی به عرصه تولید و تجارت است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی در مراسم افتتاحیه مدرس//ه کسب و کار ارومیه با اشاره به لزوم استفاده از علم و فناوری در عرصه صنعتی اظهار کرد: صنعت اس//تان نیازمن//د ورود ایدهها و طرحهای جدید علمی به عرصه تولید و تجارت است.

جوی به کمبود ایدههای ن//و و کوتاهی در عرصه جذب نخبگان به فضای کسب و کار و صنعت آذربایجانغربی اشاره کرد و افزود: امسال اقداماتی برای معرفی طرحها و ایدههای جدید به حوزه صنعت استان انجامشده و استقبال خوبی از این موضوع شده است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی با اشاره به وج//ود خروجیهای مطلوب در عرصه معرفی ایدههای صنعتی گفت: واحدهای تولیدی در عرصه تحقیق و توس//عه همت جدی نداشتهاند، ول//ی در این دولت با توج//ه به تدوین برنامه اقتص//اد مقاومتی برای مطرح کردن ایدهها و طرحهای علمی جدید جایی باز شده است.

ج//وی ب//ا تاکید بر این مس//ئله که تحقیق و توس//عه باید از داخل واحدهای تولیدی انجام ش//ود، افزود: واحدهای تولیدی باید بخش//ی از تحقیق و توس//عه را به بخشهای بیرونی واگذار کنند و عمده این فعالیتها به وسیله گروههای متخصص در داخل واحدها باید بررسی شود.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی وجود ش//هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه را نش//ان از پیوند علم و صنعت در این استان خواند و ادامه داد: این شهرک جزئی از پازل عملی صنعت آذربایجانغربی است و باید با حمایت از طرحها و ایدههای علمی جدید این پازل را تکمیل کرد.

جوی از حمایت ش//هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه از طرحهای نو و تجاریس//ازی این طرحها خب//ر داد و گفت: صنایع الکترونیک و غذایی در استان از ظرفیت بسیار خوبی برای کارآفرینی برخوردار اس//ت و ورود ایدههای علمی نو میتواند بر رونق این عرصه بیفزاید.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی فراهم کردن زیرس//اختهای الزم برای ایجاد شرکتهای دانشبنیان را از اقدام//ات اساس//ی ب//رای تزریق عل//م به چرخه صنعت اس//تان دانس//ت و گفت: از مخترعان و صاحب//ان فکرهای نو و عملی حمایت میکنیم تا با توجه به توانمندی آنان ش//رکتهای دانشبنیان شکل بگیرد.

جوی از وجود دس//تورالعملهای تش//ویقی برای جذب ایدههای نو خبرداد و اظهار کرد: برای طرحهایی که به مرحله تولید برسند زمینی با ۰۱ درصد حق انتفاع تحویل داده و باقی بها به صورت قس//طبندی دریافت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.