ردپای‹قوانین‹علم‹در‹زندگی‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ت//ا به حال به ارتباط بین عل//م و زندگی فکر کردهاید؟ منظورم تبدیل شدن علم به صنعت و ورود آن به زندگی روزمره نیست بلکه استفاده از قوانین طبیعت در زندگی است. این موضوع سرمقاله آخرین شماره مجله «کاوه» به قلم آیدین حیدری است.

انجمن علمی دانش//کده م//واد و متالورژی دانش//گاه امیرکبی//ر سالهاس//ت ای//ن مجله علم//ی را به کمک دانش//جویان و راهنمای//ی اس//تادان منتش//ر میکند. بهتازگ//ی نی//ز در انتخاباتی که با اس//تقبال گس//ترده دانشجویان مواجه ش//د مدیرمسئول، سردبیر و اعضای هی//ات تحریری//ه این مجله برای س//ال تحصیلی جدید مشخص شدند.

آیدین حیدری که تا پیش از این سردبیری مجله را بر عهده داشت، مدیرمسئول نش//ریه «کاوه» شد و سمت س//ردبیری را به نهال آبی سپرد. س//ایر اعضای تحریریه عبارتند از: مهس//ا شاهس//وند، مجید ماستریفراهانی، زینب طاش//ی، فرش//ته دولتی، زهرا قراخان//ی، پریناز عش//قی، س//وگند دانش، محمدرض//ا حاجیها، مهدی آقاجانی، نگین حاجی س//فری، س//پیده بقای//ی و هلیا عقاب//ی. هن//وز ش//ماره جدید ای//ن مجله برای س//ال تحصیلی 95-96 منتش//ر نش//ده، اما در آخرین شماره نش//ریه «کاوه» ک//ه نس//خه پیدیاف آن روی س//ایت نشریات علمی دانشجویی دانش//گاه امیرکبیر قرار دارد بعد از س//خن س//ردبیر، مطلبی با عنوان تازههای مواد و متالورژی را خواهید خواند.

پ//س از آن مطل//ب متالورژه//ای اولیه ق//رار دارد که نویسنده آن، گیسو دویران در ابتدای گزارش خود آورده است: «از این قسمت تصمیم گرفتیم بخش تاریخچه را با عنوان متالورژهای اولیه به نش//ریه اضافه کنیم. در این بخش مختصری به زندگی دانش//مندان رشته مهندسی م//واد و متال//ورژی و اختراعات و اکتش//افات و تحوالت انجامشده در تاریخ این رشته میپردازیم.»

دانش//جویان عالقهمن//د ب//ه مباح//ث روز متالورژی میتوانند مطالبی با عنوانهای «چاپگرهای سهبعدی»، «فرات//ر از عل//م؛ همهچیز درباره طال»، «مواد فروش//ی؛ قس//مت س//وم: آلومینی//وم»، «دنیای نو»، «دانش//گاه تگزاس آرلینگتون»، «گزارش//ی از نخس//تین مس//ابقه بینالمللی عکس میکروس//کوپی»، «تولی//د آلیاژهای منیزیم نانوساختار با استفاده از روش اکستروژن -فشار متوالی»، «تشکیل و بررسی پوشش کاربید وانادیم روی فوالد ابزار به روش حمام مذاب» و «بررسی ریزساختاری و س//ختی علل شکس//ت در فوالد ابزار ریزدانه API5L X60 پس از جوشکاری» بخوانند.

مسئوالن نشریه کاوه در شماره آخر خود از راهنمایی و کمک برخی از اعضای هیات علمی دانش//کده استفاده کردهاند. این استادان همکار عبارتند از: دکتر سیدهادی طبائیان، دکتر س//یدپیروز هویدامرعش//ی، دکتر داوود حقشناس و دکتر علیرضا ابراهیمی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.