رونمایی از تازهترین دستاوردهای فناوری اطالعات دانشگاه تهران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

س//امانههای تغذی//ه دانش//جویی، خوابگاه دانش//جویی، بان//ک نرمافزار، ارزیابی رضایتمن//دی از عملکرد کارکنان و پیامرسان در دانشگاه تهران رونمایی شد.

ب//ه گزارش ایرنا، رییس مرکز فن//اوری اطالعات و فضای مجازی دانش//گاه تهران در حاشیه رونمایی از دستاوردهای فن//اوری اطالعات این دانش//گاه ب//ه ایرنا گف//ت: امروز دو مجموعه دستاورد ارائه دادیم که یکی در حوزه زیرساخت و دیگری در زمینه سامانهها بود.

محمودرضا هاش//می افزود: میدانیم که این روزها بحث اینترن//ت در دانش//گاه برای دانش//جویان از نان ش//ب هم واجبت//ر اس//ت و بنابراین یکی از دس//تاوردهای اصلی ما بهبود وضعیت اینترنت دانش//گاه بهویژه اینترنت در محیط خوابگاههای دانشجویی بود.

وی در تش//ریح سامانههای جدید دانش//گاه تهران اظهار کرد: امس//ال س//امانه تغذیه دانشجویان و س//امانه خوابگاه دانش//جویان را ارتقای ج//دی دادیم که هر دو س//امانه بر سهولت دسترسی به خدمات برای دانشجویان تمرکز دارند.

عضو هیات علمی دانش//گاه تهران افزود: با استفاده از این سامانهها هر دانشجوی جدید قبل از ورود به دانشگاه تهران میتواند از منزل و ش//هر خود برای خوابگاه ثبتنام کند و محل خوابگاه و اتاق وی مش//خص است و بالفاصله پس از ورود به دانش//گاه بدون معطلی و س//ردرگمی در اتاق خود مستقر میشود و این کار برای نخستین بار در دانشگاه تهران از شهریور عملیاتی شد. دانشجویان تازهوارد به دانشگاه در همان روز اول حضور در دانشگاه، کارت دانشجویی و کارت تغذی//ه را که از قب//ل برای آن اقدام ک//رده بودند، دریافت میکنن//د و میتوانند از همه خدمات ب//ه صورت یکپارچه و آنالین اس//تفاده کنند. هاش//می همچنین درباره سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه تهران که برای نخستین بار رونمایی شد، توضیح داد: با راهاندازی این سامانه، دانش//جو میتواند میزان رضایتمندی یا نارضایتی خود از هریک از کارکنان دانش//گاه تهران را در این سامانه ثبت کند؛ اطالعات این س//امانه محرمان//ه باقی میماند و در ارتقای کارکنان دانش//گاه موثر است و کارکنان بازخورد مثب//ت و منف//ی رفتارهای خود با ارباب رج//وع را دریافت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.