نقش پست بانک در توسعه کسبوکارهای نوپا

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

وزی//ر ارتباطات و فن//اوری اطالعات گفت: پس//ت بانک بهعن//وان بانک توس//عهای ICT نقش مهم//ی در کاهش ش//کاف دیجیتالی و توسعه فناوری و کسبوکارهای نوپای ای//ن ح//وزه دارد. به گ//زارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت ارتباطات و فن//اوری اطالعات، محمود واعظی در پیامی به مناس//بت سالروز تاسیس پس//ت بانک ایران بهعنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 21 س//ال پیش در چنین روزی، پست بانک به منظور توسعه و عدالت در ارائه خدمات بانکی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار ایجاد شد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه مهمتری//ن وظای//ف ای//ن بان//ک، خردهبانک//داری و جمعآوری منابع و پساندازهای خرد در س//طح کش//ور و همچنین تامین مالی و اعطای تسهیالت کوچک به منظور توس//عه اش//تغال پای//دار در مناطق کم برخ//وردار و روس//تایی اس//ت، تاکید کرد: پس//ت بانک با داش//تن گس//تردهترین ش//بکه بانکی و بیش از 12 هزار و 500 نقطه تماس در سراس//ر کش//ور به ارائه خدمات پولی و بانک//ی میپردازد که این امر گامی درجهت تحقق عدالت اجتماعی است.

واعظ//ی ادامه داد: پس//ت بان//ک با ارتق//ای جایگاه خود به بانک توس//عهای و تخصصی ح//وزه ارتباطات و فناوری اطالعات نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه فن//اوری و کس//بوکارهای نوپ//ای ح//وزه ICT دارد که درنهایت این مهم به ایجاد و توس//عه اشتغال پایدار در این بخش منتج خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالعات با تاکید بر اینکه این بانک در مس//یر رش//د و بالندگی در حرکت است از پست بانک ایران خواس//ت تا برای رضایتمندی مردم در دریافت خدمات، در مناطق کمبرخ//وردار و محروم، بهرهبرداری از آخرین امکانات و ابزارهای بانکی را س//رلوحه کار خود قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.