انتخاب 2 داور هشتمین جشنواره ملی بهرهوری از «گسترش صنعت»

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در فرآیند ارزیابی ش//اخصهای به//رهوری در بخشهای مختل//ف صنع//ت میت//را ممس//نی و حام//د ش//ایگان دو روزنامهن//گار گس//ترش صنع//ت بهعنوان داور هش//تمین جشنواره ملی بهرهوری معرفی شدند.

در جشنواره ملی بهرهوری پس از اندازهگیری شاخصهای بهرهوری هر بخش، انتخاب بهترین عملکرد به رای فعاالن معتبر در همان بخش و متخصصان بهرهوری کشور گذاشته خواهد شد. از اینرو از میترا ممسنی و حامد شایگان برای داوری در هشتمین جشنواره ملی بهرهوری دعوت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.