صنعتیسازی در دو جبهه شرق و غرب

گفتوگوی «گسترش صنعت» با رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

اقتصاد ایران سالها بهدلی//ل تحریمه//ا و محدودی//ت انتق//ال فناوری تنها به توس//عه و تولید منابع(نفت و صنایع پاییندس//تی) داخلی تکیه کرده بود؛ تاجایی که در ۰۱ سال اخیر وابستگی اقتصاد به نفت افزایش یافت. این مش//کل ریشه در تحریمها و چگونگی اجرای برنامههای توسعهای دارد. در گفتوگوی گس//ترش صنعت با ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیس//یون صنعت اتاق بازرگانی ایران وی ضمن تایید ای//ن موضوع که نفت هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد معتقد اس//ت؛ ایران برای توس//عه صنعتی تنها نباید به س//مت شرق برود زیرا صنعت ایران از نفت و گاز گرفته تا خودرو اروپایی است و باید با همه آنها همکاری داشت. متن کامل این گفتوگو را میخوانید. €

من طرفدار برنامه هستم زیرا معتقدم قوانین ضعیف بهتر از بیقانونی است. بعد از انقالب 6 برنامه توسعهای تدوی//ن کردیم که روند اجرای ۵ برنامه نش//ان میدهد شاید برنامهها در ایران موفق نبودهاند اما دیده میشود در کش//ورهایی مانن//د ترکی//ه، کرهجنوب//ی و مال//زی که همت//راز ایران بودهاند بر مبن//ای همین برنامههای توس//عه به موفقیتهای چش//مگیری در صنعتیسازی و اقتصادی دس//ت یافتهاند هرچند در ارزیابی برنامهها نمیت//وان گفت هیچگاه ایران خ//ارج از برنامهها عمل نکرده اس//ت زیرا در برنامه دوم و س//وم توسعه با کنترل آبهای سطحی و سدسازی در حفظ منابع آب اقدامات مهم//ی انجام ش//د و نظ//ام اقتصادی در مس//یر برنامه حرک//ت کرد و توانس//ت موفق عمل کن//د اما در دولت نهم و دهم بهدلیل اینکه دولت به برنامههای توسعهای اعتقادی نداش//ت و سازمان برنامه و بودجه نیز بهعنوان یک س//ازمان کنترلی کنار گذاشته شد روند اثرگذاری برنامهه//ا در اقتصاد تغییر ک//رد. مهمترین نکته اجرای برنامهها همین است که وقتی برنامه تدوین میشود باید براساس آن عمل کنیم و نگاه سلیقهای را کنار بگذاریم. بر همین مبنا در بخش خرد اقتصادی نیز همین مسئله وج//ود دارد برای نمونه مهمترین اش//کال صنعت، نبود اس//تراتژی توس//عه اس//ت؛ این به معنای آن نیست که اس//تراتژی نداریم بلکه بهدلیل تغییر آن در دولتهای مختلف، منابع و زمان کش//ور در نظام برنامهریزی هدر م//یرود. وزارت صنعت، معدن و تج//ارت نیز بهتازگی پیشرانهای توسعه صنعتی ایران را در قالب پیشنهادی معرفی کرده که در مسیر تدوین آن از بخش خصوصی نظرخواهی کرده و میتواند گام مثبتی باشد هرچند به پیش//رانها انتقاد داریم زیرا برای نمونه صنعت نساجی ایران خیلی فعال نیس//ت و مش//کالت زیرساختی دارد ک//ه باید بازنگری ش//ود. از طرف دیگ//ر در لوازمخانگی پیش//رفت خوبی داشتهایم؛ این به معنای پیشران بودن آن بخش نیس//ت. درباره صنعت الستیک، پالستیک و خودرو نیز که بهعنوان پیشران مطرح شدهاند همین نقد وارد است هرچند در قطعهسازی به پیشرفتهای خوبی دس//ت یافتهایم و برخی از تولیدکنندهها قطعات پژو را به فرانس//ه صادر میکنند با این حال این مولفهها برای پیشران بودن کافی نیست زیرا مزیتهای این بخشها به اندازهای نیس//ت که بتوان در بازارهای جهانی با رقبا در س//طح یکس//انی رقابت کنیم. برای شفاف شدن این موضوع به نظریه مزیت مطلق و نس//بی از دیدگاه آدام اس//میت و ریکارد و میپردازم که برمبنای آن ایران در نفت دارای مزیت مطلق است و در تمام بازارهای جهانی و بینالمللی حرفی برای گفتن دارد اما در مزیت نسبی از دیدگاه ریکارد و اساس توانمندی در چند بخش است برای نمونه ممکن است در تولید یک محصول امکانات و نیروی انس//انی توانمند وجود داشته باشد اما فناوری برای رقابت با تولیدکنندههای بزرگ دنیا وجود نداشته باش//د از همینرو نمیتوان ادعا کرد در صنعت خودرو و نس//اجی ایران دارای مزیت نس//بی باالیی هستیم که بتوانیم آنها را در آینده به مزیت مطلق تبدیل کنیم. در صنعت نساجی ما در کیفیت، سرعت تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری بسیار عقب هستیم. دولت باید واقعبینانه پیشرانهای اقتصادی را ببیند زیرا بعد از جنگ تحمیلی و تحریمها از فناوری روز عقب ماندیم، س//رمایهگذاری به اندازه کافی در کش//ور انجام نش//ده و به دلیل مسائل سیاس//ی بازارهای خارجی فراموش ش//د و درنهای//ت مش//کالت بانک//ی ناش//ی از تحریمه//ا اقتص//اد کش//ور را متاثر کرد و صنعت ایران عقب ماند. €

مهمترین مش//کل برنامه ششم توسعه هدفگ//ذاری بلندپروازانه اس//ت و امکان تحقق رش//د اقتص//ادی ۸درصدی وجود ندارد و این موضوع برنامهریزی اقتصادی کش//ور را به هم میریزد و شاید دولت به دلیل اینکه با عجل//ه این برنامه را تدوین کرد و چن//دان از نظرات بخش خصوصی اس//تفاده نکرده باعث ش//د ت//ا این برنامه غیرواقع//ی باش//د. همچنی//ن بیتوجهی ب//ه بنگاهه//ای کوچک و متوس//ط که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده و به کوچکسازی دولت نیز چندان پرداخته نشده از دیگر ضعفهای برنامه شش//م توسعه است. همچنین در بودجه سال 6۹ کشور قیمت ارز منطقی دیده نشده و انحراف در بودجه کش//ور از همین جا ش//روع میشود و افزایش ۰۴ درصدی آن در بودجه نادیده گرفته شده اس//ت. دولت ابتدا باید اقتص//اد را از رکود خارج کند تا کارآفرینان فعال ش//وند. ما تاکنون برنامه قوی از دولت برای خروج از رکود اقتصادی ندیدهایم. رکود در صنعت وجود دارد و تنها رشد ناچیزی داشته؛ درست است که اقتصاد از منفی 6درصد به رش//د 6درصدی رس//یده اما اثرات این میزان رشد باید در تولید ناخالص ملی و درآمد س//رانه مردم دیده ش//ود. آیا به ان//دازه ۲۱درصد تغییر رش//د اقتصادی در این بازه چند س//اله در اقتصاد کشور نیز تغییری به وجود آمده اس//ت؟ بهتر اس//ت شفافتر صحبت کنیم. دولت مبنا را سال گذشته قرار داده؛ سال ۴۹ بدترین سال بوده و سال ۳۹ نیز سال خوبی نبوده اما نباید این سالها را مبنای تغییر اقتصادی قرار دهیم زیرا برای نمونه ایرانخودرو که به تولید ۰۰6هزار دس//تگاه رس//یده در سالهای بد اقتصادی تولید آن به ۰۰۲هزار دس//تگاه رسیده بود که نوعی بازگش//ت به تولید اولیه است و نمیتوان استدالل رشد صددرصدی داشت. این مطلوبیت نهایی نیس//ت. ما نس//بت به بدترین سالمان بهتر شدیم نه اینکه نسبت به بهترین سال بهتر شده باشیم. €

برجام یکی از بزرگترین دس//تاوردهای دولت یازدهم اس//ت و در جلسهای که به همراه رییسجمهوری در فرانسه مهمان اوالند، نخستوزیر فرانسه بودیم او گفت: در س//ال ۱۱۰۲ می//الدی بهدنبال حمله ب//ه ایران بودیم اما امروز همان کش//ورها ب//رای هم//کاری اقتصادی ب//ا ایران صف کش//یدهاند. امروز برجام توانست جهشی برای اقتصاد کش//ور فراهم کند که شامل اس//تفاده از فناوریهای روز دنیا، ورود به بازارهای جدید ...و است؛ هرچند در سطح ایدهآل نیست اما کجدار و مریز رو به جلو هس//تیم. صنعت ما در س//ال ۵۹ وضع بهتری نسبت به س//الهای ۳۹ و ۴۹ داش//ته زیرا رش//د صنعت در سال ۴۹ منفی ۲/۲درصد بود اما به نظر میرس//د این میزان در س//ال ۵۹ به مثبت ۲/۲درصد رس//ید که نقدینگی و افزای//ش فروش ب//ه این هدف کمک کرد و باعث ش//د نقزدنها در صنعت کم ش//ود. در س//ال آینده نیز روند مثبت خواهد ب//ود. گرچه انتخابات ریاس//تجمهوری داریم که بنابر تجربیات س//الهای گذشته رکود خواهد داشت با این حال سال 6۹ را برای صنعت کشور مثبت میبینم زیرا میزان فروش نفت افزایش یافته و از طرف دیگ//ر تعام//الت بینالمللی واردات و ص//ادرات را رونق میدهد. €

چ/ه نقدهای/ی به برنامه شش/م توسعه و بودجه 96 وارد است؟

تاثیر سیاس/تهای دولت یازدهم بر اقتصاد کش/ور را چگون/ه ارزیابی میکنید؟

ایران در توسعه صنعتی باید بین شرق و غرب کدام را نتخاب کند؟

ای//ران در اس//تراتژی خود باید تعیی//ن کند که با دنیا میخواه//د چهکار کند. به نظر م//ن ترامپ یک فرصت است زیرا او عقل اقتصادی است و بهدنبال منافع و سود اس//ت و حتی اگ//ر زمانی به جنگی فک//ر میکند منابع اقتص//ادی را در آن دنبال میکند بنابراین تعامالت باید مبن//ا قرار گیرد. اروپاییها در زمان تحریمها نخس//تین کش//وری بودند که اقتصاد ای//ران را رها کردند پس این تجربه خوبی اس//ت که دیوار محکمی به نام غرب ایجاد نکنی//م که به آن تکیه دهیم اما ش//رق با ایران همراهی بیش//تری کرد هرچند کش//وری مانند کره ی//ا ژاپن در تحریم شرکت کردند. مالزی، اندونزی و چین روابط خود را محدود کردند اما قطع نکردند. البته به این معنا نیست که از غرب فاصله بگیریم زیرا غرب در اقتصاد دنیا نقش پررنگی دارد و ش//اید دلیل این موضعگیری امروز ایران این اس//ت که ما ترس//یدهایم زیرا برخی از ش//رکتهای اروپای//ی در آن زم//ان ب//ا نخس//تین قطعنام//ه به تمام همکاریهای خود با ایران پایان دادند و اعالم میکردند که امریکاییها اجازه نمیدهند اما شرقیها ادامه دادند و کرهایها تا لحظه آخر همکاری خود را قطع نکردند. در صنعت باید توجه داشته باشیم که توانمندیها جزیرهای است؛ در برخی صنایع کرهایها، در برخی ژاپنیها و در برخی دیگر آلمان ...و قوی هستند که ما به همه آنها نیاز داریم. اروپاییها از نظر دانش فنی باالتر از همه هستند و ما به آنها نیاز داریم. در سیستم نیروگاهی «زیمنس» در جایگاه نخس//ت دنیاس//ت و در خودروسازی تویوتا و میتسوبیشی در اروپا مطرح هستند اما نشانهای کرهای مانند هیوندایی در اروپا خیلی مطرح نیس//تند بنابراین بهترینهای خودرو همان اروپایی هس//تند مانند بنز ...و ضمن اینکه ساختار صنعتی ایران اروپایی است و تغییر ساختار کار دشواری است. در نیروگاهها، خودرو، نفت و گاز ایران ساختارها اروپایی است.

مدیر تحریریه: مهدی اسحاقیان صنعت کالن: حامد شایگان صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.