چم وخم تولید یک دست مبل

گزارش «گسترش صنعت» از کارگاه «مبلینه»

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مبلمان از آن دس//ته صنایعی اس//ت که میتوان به آن گف//ت هنر صنعتی یا حتی صنعتی هنری؛ کافی اس//ت فرصتی فراهم شود و به یکی از کارگاههای تولید مبلمان سری بزنیم. آن زمان است که به خالقیت دست انسان در میان چوب و پارچه و تعداد کمی دستگاه پیمیبریم مشابه کارگاه مبلینه. این کارگاه ۶1۲ مساحت متر دارد که در فاز نخست شهرک صنعتی عباسآباد تهران واقع شده است. کارگاهی که با وجود تعداد کمی نیروی شاغل در فضایی صمیمی و البته ساکت، فعال است و هرچند امروز مش//ابه ۵ سال گذشته سروصدا و ش//لوغی ندارد اما همچنان فعال است. شاید مانند چند س//ال گذش//ته صادرات و فروش چندانی ندارد اما به قوت و زور بازوان و فکر ۷ کارگر خود سرپا مانده است ۷ کارگری که همچون 0۷ کارگر از ۵ سال گذشته در این کارگاه فعالیت خود را ادامه میدهند. این کارگاه به بخشهای رنگکاری، رویهکوبی و برش و خیاطی و نجاری تقس//یم میش//ود. در کنار این بخشها یک زیرزمین 00۵ مت//ری نیز وجود دارد که پر از مبلهایی اس//ت که برای فروش و بازدید در چیدمانی زیبا خودنمایی میکنند. مبلهایی با رنگها و مدلهای رنگارنگ. از مبلهای رامادا گرفته تا و نیز. این مبلها از روی مدلهای ایتالیایی و مالزیایی طرح زده ش//دهاند. در کنار چیدمان، مبلمان س//نتی در این زیرزمین زیبا خاطراتی از کودکی را برای همه آنهایی که از مرور گذشته لذت میبرند زنده میکند تا جایی که این فکر به سر میزند که دیگر بخشهای کارگاه را نباید دید و اندکی در گوشه این زیرزمین روی مبلهای سنتی نشست. اما طبقه باالی کارگاه که کارگران خیاط و رویهکوب و برشکار حضور دارن//د نیز جلوه دیگری دارد. هرچند تعداد کارگران ۷ نفر اس//ت اما تالش آنها برای تولید یک دس//ت مبلمان راحتی در روز نیز جای تش//کر دارد چراکه زحمت زیادی برای آن میکش//ند. از دوخت پارچه مبل گرفته تا رویهکوبی و برشزنی که هر کدام میزها و بخشهای جداگانهای دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.