فروش سبدی خودروسازان محدود شود

فعاالن بازار با اشاره به داللی در نمایندگیهای خودروسازان تاکید کردند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دستور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید شده در چند روز گذشته این امیدواری را به وجود آورده که از این پس شاهد کاهش واسطهگری و داللی در بازار خودرو خواهیم بود. منصور معظمی از خودروسازان خواسته تا به واسطه عرضه بیشتر و همچنین فروش اینترنتی، ضمن کاهش فاصله قیمتی موردنظر، دست دالالن را از بازار خودرو کوتاه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.