انتقال فناوری مهمترین رکن بومیسازی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دانش و صنعت هوافضا امروزه نقش مهمی در تحوالت کش//ورها و منطق//های بازی میکن//د. اثرگذاری این فناوری تا حدی اس//ت که ش//اید بتوان عمدهتری//ن بودجهه//ای تخصیصیافته در برخی کش//ورهای پیشرفته یا حتی در حال پیشرفت را شامل محصوالت هوافضا و زیرشاخههای آن دانست. بیتردید آنچه چرخ این فناوری گس//ترده و حیاتی را به حرکت در م//یآورد، تحقیقات، پژوهش و فعالیتهای علمی متخصصان و اندیش//مندان دانشگاهی و صنعتی است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.