یکسانسازی حقوق در تله نقدینگی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در برنامه شش//م توس//عه مصوب شد که دولت هر س//ال میزان افزایش حق//وق را با نرخ تورم هماهن//گ کند تا افزایش دریافتی کارکنان از میزان تورم کمتر نباش//د. از س//وی دیگر یکسانس//ازی حقوق و پاداشها بین کارکنان و بازنشستگان نباید بیش از 10 درصد باشد. این موضوع با هدف کاهش ش//کاف حقوقی کارکنان اس//ت و به اعتقاد کارشناسان گام دولت یازدهم برای تحقق ش//عارهایش در جهت افزایش رفاه جامعه است اما در این مسیر کمبود نقدینگی به عنوان تلهای همواره مانع اجرای برنامههای دولت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.