درآمد نفت در نیمه نخست امسال پیش خور شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

به گفته رییس س//ازمان برنامه و بودجه در نیمه نخس//ت سالجاری درآمدهای نفتی بهدلیل افت درآمد دولت در نیمه دوم س//ال گذش//ته بهصورت پیشفروش مصرف شد.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، محمدباقر نوبخت در مراس//م تقدیر و تجلیل از دس//تاندرکاران سرش//ماری نفوس و مس//کن گفت: در روند سرش//ماری سال ۵۹۳۱ یک کار بزرگ ملی انجام شد. کارهای مرکز آمار را میتوان به دو بخش تفکیک کرد؛ اعالم ش//اخصها که به موقع و دقیق دریافت میشود اعم از تورم، رش//د و آمارگیری از نیروی کار و دیگری سرشماری نفوس و مس//کن که دس//تگاههای ملی و منطقهای در آن همکاری کردند.

او درب//اره ارائه آمار از س//وی مرکز آمار ای//ران بیان کرد: درس//ت است برخی دس//تگاهها آمار منتش//ر میکنند ولی مرجع رسمی مرکز آمار است. گرچه دستگاههای دیگر بنا به س//ابقه خود آمار منتشر میکنند ولی باز هیچکدام از آنها به نظم مرکز آمار نیست.

نوبخ//ت درباره سرش//ماری اظهار کرد: در ۵س//ال آینده هر تصمیمی در س//طح کالن کش//ور گرفته ش//ود برمبنای اطالعات سرشماری مرکز آمار ایران خواهد بود.

او درباره الیحه بودجه س//ال ۶۹۳۱ بیان کرد: در ۴۱ آذر بیس//ابقه بود که با وجود هم//ه مضیقهها، بودجه بهموقع به مجلس تقدیم شد و امیدوارم مرکز آمار ایران هم حسب قول و با همین روش نتایج سرشماری را تا پایان دی اعالم کند.

نوبخت درب//اره وضعیت مالی دولت گف//ت: در ۶ ماه دوم س//ال گذش//ته روزهای بسیار س//ختی را در کشور احساس کردی//م و افت قیم//ت نفت به زیر ۰۳ دالر رس//ید و به این ترتی//ب طرحه//ای عمرانی را قادر به پرداخت نش//دیم و در ۶ماه نخس//ت سال درآمدهای نفتی را به صورت پیشفروش مصرف کردیم ولی خوش//بختانه در نیمه نخست سالجاری روزانه ۲میلیون و ۰۰۳هزار بش//که نفت فروش داش//تیم در حالی که س//ال گذش//ته این می//زان حدود ی//ک میلیون و ۰۵۲هزار بشکه بود.

وی ادام//ه داد: ب//ا این همه با وجود فش//اری که در ۶ ماه نخس//ت امس//ال بهدلیل کاهش درآمد نفت س//ال گذشته داش//تیم اکنون وضعیت ما مطلوب اس//ت، در س//طح ملی پرداخته//ا انجام میش//ود و با رییس س//ازمان خزانهداری گفتوگ//و کردیم که حقوق کارکنان قب//ل از اتمام ماه و به موقع پرداخت شود.

ریی//س س//ازمان برنامه و بودجه به دو فش//ار بزرگ مالی امس//ال اش//اره و بیان کرد: خرید تضمینی گندم ۴۱هزار و ۰۰۷میلی//ارد تومان برای دولت هزینه داش//ت که گرچه در راستای خودکفایی بود ولی بار مالی را به خزانه تحمیل کرد. همچنین قول داده بودیم که آذر به اتمام نرس//یده مطالبات فرهنگیان پرداخت ش//ود که ۲هزار و ۰۰۷میلیارد تومان با همکاری خزانهداری پرداخت خواهد شد.

وی گف//ت: اقدام س//وم این اس//ت که تا پای//ان این هفته پرداخته//ای الزم درباره همه طرحهای اولویتدار پرداخت شود. در ۶ماه پارسال و اول امسال در پرداخت برخی طرحها مش//کل داش//تیم ولی اکنون عالوه بر اینک//ه تمام معوقات پرداخت خواهد ش//د مطالبات پیشرو هم بهموقع پرداخت میش//ود در حالی که از برخی ابزارها مثل اوراق، صکوک و اسناد خزانه استفاده خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.