رشد5/3 درصدی نرخ تورم تولید در آذر

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بان//ک مرکزی اعالم کرد: ش//اخص به//ای تولیدکننده در ایران در ۲۱ماه منتهی به آذر ۵۹۳۱ نسبت به ۲۱ماه منتهی به آذر ۴۹۳۱ بهمیزان ۵/۳درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، خالصه نتایج بهدس//ت آمده از ش//اخص بهای تولیدکننده در ایران براس//اس سال پایه ۰۰۱=۰۹۳۱ نش//ان میدهد که این ش//اخص در آذر ۵۹۳۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۶درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آذر ۵۹۳۱ به عدد ۱/۱۳۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش یافته است.

گروههای «کش//اورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۲درصد، «س//اخت(صنعت)» ۷/۱درصد، «حملونق//ل و انبارداری» ۴/۰درص//د، «هتل و رس//توران» ۴/۰درص//د، «اطالعات و ارتباط//ات» ۱/۰درص//د، «آموزش» ۳/۰درصد، «بهداش//ت و م//ددکاری اجتماع//ی» ۶/۰درصد و «س//ایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» ۶/۰درصد رشد را در آذر نسبت به آبان گذشته ثبت کردند.

بررس//ی تغییرات س//االنه این ش//اخص نی//ز حاکی از آن اس//ت که گروههای «کش//اورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۹/۴درصد، «س//اخت (صنعت)» ۱/۷درص//د، «حملونقل و انب//ارداری» ۲/۳درص//د، «هتل و رس//توران» ۹/۰۱درصد، «اطالعات و ارتباط//ات» ۶/۲درصد، «آموزش» ۷/۱۱درصد، «بهداش//ت و م//ددکاری اجتماعی» ۷/۷۱درصد و «س//ایر فعالیته//ای خدم//ات عموم//ی، اجتماع//ی و ش//خصی» ۲/۲۱درصد رش//د در آذر امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.