بازآموزی همکاری با شرکتهای آلمانی درگیالن

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

کارگاه آموزش//ی یکروزه کس//ب آمادگی همکاری با ش//رکتهای آلمانی با هدف بازآموزی مدیران و صاحبان صنایع در رشت برگزار شد. توسعه زیرس//اختها و حمایت نرمافزاری از صنایع کوچک و متوسط، شالوده اصلی فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.