نخستین کشف قیمت سهام صنایع کوچک در بورس

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

برای نخستینبار در بازار سرمایه ایران، با کشف قیمت 03هزار ریالی هر سهم « شگامرن» معامالت سهام صنایع کوچک آغاز شد.

ش/کلگیری زی/اد صنای/ع کوچک ومتوس/ط بدون مطالعه و ظرفیتس/نجی، موضوعی است که از س/وی غالمحسین شافعی روز یکشنبه در نشست با رییس/ان تش/کلهای حوزه احداث، نفت، پتروشیمی، معدن و صنعت مطرح و بر این نکته تاکید ش/ده که باید ش/کلگیری گسترده صنایع کوچک و متوسط کنترل شود و با توجیه اقتصادی ب/ه منظور جلوگی/ری از تخریب بازار یک محصول باشد.

علی یزدانی، رییس س/ازمان صنایع کوچک و ش/هرکهای صنعتی ایران در نشس/ت خبری و در پاس/خ به گسترش صنعت گفت: در سفرهای اس/تانی دول/ت نه/م و ده/م برای اح/داث 32 ش/هرک و نواحی صنعتی مصوب/ه دولتی صادر ش/ده که در ای/ن مناطق از قب/ل زمین صنعتی موجود بوده است یا در برخی موارد تامین زمین برای اح/داث ش/هرک و ناحیه صنعت/ی جدید امکانپذیر نیست.

ب/ه گفت/ه یزدانی، ممکن اس/ت دول/ت بنا به درخواس/ت برخی مسئوالن، تشکلها یا نهادها برای اح/داث ش/هرک و ناحیه صنعت/ی جدید مصوبه صادر کند.

سیاس/ت کل/ی س/ازمان صنایع کوچ/ک نیز بهگونهای است که صنایع پراکنده در شهرکها و نواحی صنعتی مس/تقر ش/وند بنابراین اگر در منطق/های بی/کاری وجود دارد یا ب/ا بحران آب و کش/اورزی مواجه هس/تیم ش/هرک یا نواحی صنعت/ی اح/داث ش/ود.رییس س/ازمان صنایع کوچ/ک و ش/هرکهای صنعت/ی ای/ران تاکید ک/رد: ش/هرکها یا نواح/ی صنعتی ک/ه امکان احداث نداش/ته ام/ا دارای مصوب/ه دولتی بوده متوقف ش/ده تا ارزیابی مجدد ی/ا امکانات الزم تامین ش/ود بنابراین تاکن/ون 14 مصوبه احداث شهرک و ناحیه صنعتی که در دولت قبل و بدون امکانسنجی صادر شده، باطل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.