چم و خم تولید یک دست مبل

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

کافی اس//ت فرصتی فراهم ش//ود و ب//ه یک//ی از کارگاههای تولید مبلمان س//ری بزنیم. آن زمان اس//ت که به خالقیت دست انسان در میان چوب و پارچه و تعداد کمی دس//تگاه پیمیبریم مش//ابه کارگاه مبلینه. این کارگاه ۶۱۲متر مساحت دارد که در فاز نخست ش//هرک صنعتی عباسآباد تهران واقع ش//ده است. کارگاهی که با وجود تعداد کمی نیروی ش//اغل در فضایی صمیمی و البته ساکت، فعال است و هرچند امروز مشابه ۵ سال گذشته سروصدا و شلوغی ندارد اما همچنان فعال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.