دست رد کارخانههای رب به گوجهفرنگیهای انباشت شده

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در حالی با انباش//ت گوجهفرنگیهای رس//یده در بازار و افت قیمت این محصول مواجه هستیم که امکان کنسرو این محصول وجود ندارد.

سال بیست و هشتم

شماره 15

پیاپی 1988

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.