ش‹ک ‹لگیری‹گستره‹صنایع‹کوچک‹و‹متوسط بدون‹مطالعه‹و‹ظرفی‹تسنجی‹بوده‹است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران معتقد اس//ت: شکلگیری زیاد صنایع کوچک و متوسط بدون مطالعه و ظرفیتس//نجی بوده و باید این موضوع کنترل ش//ده و با توجی//ه اقتصادی به منظور جلوگیری از تخریب بازار یک محصول انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غالمحس//ین شافعی در نشس//ت با رییسان تشکلهای حوزه احداث، نفت، پتروش//یمی، معدن و صنعت گفت: اس//تفاده از ظرفیت تشکلها در چارچوب یک هدف، بسیار مهم است؛ درواقع بیتوجهی به چنین ظرفیتی، آسیب رساندن به بخش خصوصی است.

ش//افعی ضمن انتقاد از وجود مش//کالت تکراری و راهحلهای بینتیجه در طول سالهای گذشته تصریح کرد: رفتارها و نوع برخورد با مشکالت در طول این سالها نتوانسته آنطور که باید موثر باشد؛ یکی از دالیل این امر نیز بیتوجهی به سرمنشأ مشکالت است و برای رسیدگی به این موضوع باید شیوه الزم درنظر گرفته شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی درباره درخواس//ت رییس//ان تشکلها مبنیبر حضور نمایندگان آنها در مجامع و ش//وراها نیز گفت: اتاق ایران مدتهاست شیوه حضور نمایندگان کمیسیونها و تشکلها را در مجامع و شوراها تدوی//ن کرده و قرار اس//ت از ای//ن پس یک نفر از بدنه اتاق همراه این نمایندگان در جلس//ات حض//ور یابد تا روند گزارشدهی از جلسات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

به گفته ش//افعی، در مس//ئله دراختیار داشتن امکانات الزم برای تاثیرگذاری تشکلها، محدودیت قانونی اجازه فعالیت بیشتر را نمیدهد؛ بنابراین تعیین کمیته اصالح قانون اتاق در هیاترییسه مطرح شده و در دستورکار قرار دارد. وی دستیابی به صدای واحد از بخش خصوصی به گوش دولت و حاکمیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل در حل هر مشکلی راهگشاست به شرط آنکه از بدنه اتاق بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، یک صدا شنیده شود.

رییس اتاق ایران با تاکید بر جایگاه و نقش مهم تش//کلها در تصمیمس//ازیهای اقتصادی خاطرنش//ان کرد: تشکلها در کنار سایر بخشهای اتاق ایران قادر به کنشگری در اقتصاد هستند.

برخی آمارهای غیررس//می نشان میدهد س//هم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 02درصد است که نمیتواند جذابیتی برای جلب نظر س//رمایهگذاران به دنبال داش//ته باشد. براس//اس نظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، بهمنظور جذب سرمایهگذاری خارجی دولت باید زمینه مطلوب برای مشارکت این بخش را فراهم آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.