نخستین کشف قیمت سهام صنایع کوچک در بورس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معامالت بازار ش//رکتهای کوچک و متوسط (اسامای) برای نخس//تینبار در بازار س//رمایه ایران، با کش//ف قیمت 03هزار ریالی هر سهم « شگامرن» آغاز شد.

به گزارش ایرنا، نخستین تجربه بازار شرکتهای کوچک و متوس//ط فرابورس با عرضه اولیه س//هام ش//رکت «پترو صنعت گامرون» در نماد معامالتی «ش//گامرن یک» انجام و 01درصد س//هام این مجموعه معادل 6 میلیون س//هم با 03هزار ریال روز دوشنبه کشف قیمت شد.

براساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت سهام در ب//ازار اسامای فرابورس ایران، اش//خاص حقوقی بدون محدودیت در ورود سفارش خرید و سرمایهگذاران نهادی و اش//خاص حقیقی با رعایت حداقل ارزش هر سفارش خرید به می//زان 5میلیارد ریال میتوانند س//هام این مجموعه را بخرند.

بنگاههای کوچک و متوسط در مقابل صنایع بزرگ قرار میگیرند و نسبت به آنها مزایایی دارند.

ازجمله مزایای بنگاههای کوچک و متوسط، ارزشافزوده، نوآوری، اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتر است.

تاکن//ون ش//رکتهای بزرگ ام//کان حض//ور را در بازار س//رمایه ایران دارند، اما با رفع محدودیتهای س//اختاری، ش//رکتهای کوچک و متوس//ط نیز میتوانند ب//ا ورود به فرابورس از فرصتهای تامی//ن مالی در این بازار برخوردار شوند.

ورود ش//رکتهای کوچک و متوس//ط به بازار سرمایه با هدف حمایت و تامین مالی آغاز ش//د در حالی که پیش از این به دلیل شرایط بازار این امکان فراهم نبود.

مه//دی علمالهدی، مع//اون پذیرش و ناش//ران فرابورس پیش از این در اینباره گفته بود: در کش//ورهای پیشرفته و همسایه، بازاری برای شرکتهای کوچک و متوسط در کنار بازار اصلی وجود دارد.

ب//ه گفته وی، ش//رکتهای حقوقی میتوانن//د به خرید در ای//ن بازار اقدام کنند، اما امکان خرید برای س//هامداران حقیقی خرد وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.