صندوق‹ضمانت‹صادرات‹کشور‹ریسک‹صادرات‹به‹عراق‹را‹م ‹یپذیرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق تمام ریسک صادرات به کشور عراق را با کارمزد یک درصد در سال میپذیرد.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، س//یدکمال س//یدعلی، در نشس//ت کارگ//روه توس//عه ص//ادرات ف//ارس در ش//یراز اف//زود: ای//ن در حال//ی اس//ت ک//ه کارم//زد صن//دوق ضمان//ت ص//ادرات ب//ه س//ایر کش//ورها 3 ت//ا 4درصد است.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر یک سرمایهگذار برای ساخت و راهاندازی کارخانه س//یمان نیاز به س//رمایهگذاری 01میلیون دالری در کشور عراق داشته باشد میتواند کارخانه خود را در ازای 001هزار دالر در سال ضمانت کند. س//یدعلی، درباره ارائه محصول جدید ویژه نوس//ان ن//رخ دالر و یورو در صن//دوق ضمانت صادرات گفت: اگر بر اس//اس یکسانس//ازی نرخ ارز و س//ایر مس//ائل، نرخ ارز کاهش یابد این صندوق خطرپذی//ری کاهش نرخ ارز را نی//ز میپذیرد و چنانچه در این میان نرخ ارز افزایش یافت س//ود آن به صادرکنن//ده تعلق خواهد گرفت. مدیرعامل صن//دوق ضمانت صادرات ای//ران گفت: صن//دوق ضمانت صادرات ایران در تمام اس//تانهای کش//ور کارگزاری دارد و سال 94 تنها 5/1درصد پوششهای این صندوق از سوی کارگزاریهای استانی بوده، چون در برخی از مناطق قابلیت صادرات وجود ن//دارد یا بهدلیل اینکه ما ب//ه کارگزاریها حقوق نمیدهیم آنها موفق عمل نکردهاند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور پوشش این صندوق در اس//تان فارس را 991میلیون دالر اعالم ک//رد و افزود: این صندوق تاکنون 02میلیون دالر خسارت به صادرکنندگان این استان پرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.