ضرورت ارتقای بهرهوری در صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

چهارمین نشست شورای صنایع کوچک با حضور اعضای این شورا در شرکت شهرکهای صنعتی تهران برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی تهران، محمدرضا قاهریبدر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در این نشس//ت با اش//اره به وجود بحرانهای پیش روی صنع//ت کش//ور، نیاز ب//ه ارتقای فن//اوری را ضروری دانست و گفت: شرکت شهرکهای صنعتی تهران بهعنوان پیش//ران صنایع کوچک و صنعت کشور 9 طرح بنیادی را برای توس//عه صنایع کوچک در کش//ور در دستور کار قرار داده اس//ت. قاهریبدر اف//زود: یکی از ای//ن 9 طرح، مدل توس//عه صنایع کوچک برمبنای توس//عه تکنولوژیکی است که در این زمینه، مطالعه تطبیقی و مقایسهای بین سازمان KOSGEB ترکیه با س//ازمان ISIPO ایران تهیه ش//ده اس//ت. نسرین مصدقصدقی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران در ادامه این نشست به مقایسه بین دو س//ازمان KOSGEB و ISIPO پرداخت و درباره نحوه حمایتهای توس//عه صنایع کوچک در ترکیه و ایران، نحوه ش//کلگیری و پیشینه آنها، وضعیت صنایع کوچک و س//هم آن در اقتصاد، اسناد و قوانین باالدست، چشمانداز و ماموریت، اهداف استراتژیک، ساختار مدیریت، فرآیندهای کاری و تفاوتهای بنیادین و تاثیرگذار توضیحاتی داد.

کارشناس//ان و خبرگان صنعت، صاحبان صنایع شاخص در ش//هرکهای صنعتی، مسئوالن دولتی در بخش صنعت و BDSهای تخصصی عضو شورای صنایع کوچک شرکت ش//هرکهای صنعتی تهران نیز در بخش دیگر این نشست ب//ه تبادل نظر و بی//ان دیدگاههای خود درباره شناس//ایی مش//کالت صنع//ت و راهکاره//ای توس//عه صنایع کوچک پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.