آموزش ارزیابی طرحها برای مدیران صنعتی در خوزستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون صنای//ع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزس//تان گفت: کارگاه آموزش//ی و اقتص//ادی طرحها با نرماف//زار «کامفار» با حض//ور مدی//ران واحدهای صنعتی در ش//رکت شهرکهای صنعتی خوزس//تان برگزار شد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی خوزستان، علی خسرویمفرد با اشاره به اینکه ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزس//تان میزبان کارگاه آموزش//ی ارزیاب//ی و اقتص//ادی طرحها ب//ا نرمافزار کامفار ب//رای مدیران واحدهای صنعتی اس//ت، گفت: این کارگاه آموزش//ی به مدت 4 روز با تدریس مش//اور و عضو س//ازمان جهانی یونیدو برگزار ش//د. معاون صنایع کوچک ش//رکت شهرکهای صنعتی خوزستان اذعان کرد: آموزش این نرمافزار به مدیران واحدهای صنعتی بسیار مفید است و با برنامهریزیهای انجام ش//ده مقرر شده است این دوره آموزشی بهزودی برگزار شود. به گفته خسرویمفرد، کامفار امکان شبیهس//ازی پروژههای سرمایهگذاری در کوتاهمدت و بلندمدت و تحلیل فرآیندهای مالی را فراهم میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.