فرودگاهها برای ورود هواپیماهای جدید توسعه مییابند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

قائممقام وزیر راه و شهرس//ازی با اشاره به ورود هواپیماه//ای جدید به ناوگان هوایی ایران گفت: برای ارائه خدمات به هواپیماهای جدید مشکلی نداری//م و ام//کان توس//عه تدریج//ی فرودگاهها در مدت ۸ تا ۰۱س//ال زمان تحوی//ل هواپیماها فراهم اس//ت. علیاصغر فخریهکاش//ان افزود: با خری//د هواپیماهای ATR و اس//تفاده از آنها در فرودگاههای کوچک مش//کلی نخواهیم داشت. درحقیقت این هواپیماهای کوچک نیازی به پله متحرک و خودرو حملکننده هواپیما ندارند و ما با انتخاب این هواپیماه//ا تالش کردیم تا هزینه کمتری ایجاد شود. وی با بیان اینکه فرودگاههای کش//ور در حال توسعه هس//تند، گفت: مجموع هواپیماه//ای ایرب//اس و بوئین//گ که براس//اس قراردادش//ان در طول ۸ تا ۰۱س//ال راهی ایران میشوند، فرصت توس//عه تدریجی فرودگاهها و ایجاد بستر مناسب برای آنها وجود دارد. قائممقام وزیر راه و شهرس//ازی گفت: ب//رای ارائه خدمات مناسب به ناوگان جدید هوایی کشور باید نیروی انسانی افزایش و گمرک، زیرساختها، تجهیزات مورد نیاز و ترمینالها نیز توسعه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.