استقالل ۰۰١درصدی صنعت حفاری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ملی حفاری با اش//اره به دوران دفاع مقدس ادامه داد: در آن زمان دانش ما بسیار محدود بود، با این حال با همه سختیها صنعت حف//اری را مدیریت کردی//م، اکنون که ۰۰۱درصد در صنعت حفاری مستقل شدهایم و به دانش فنی حفاری دس//ت یافتهایم، نمیتوان گفت ما به خارجیها نیاز داریم.

وی حفاری انجام ش//ده تا پیش از ملی ش//دن ش//رکت ملی حفاری را در طول ۰۵س//ال، هزار و ۰۰۱ حلق//ه چاه برش//مرد و گفت: پس از ملی ش//دن ش//رکت و در طول ۷۳ س//ال ما 4هزار و ۰۰۲ حلقه چ//اه حفاری کردهای//م و هماکنون س//االنه ۶هزار چاه ظرفیت حف//اری داریم و در ترکمنس//تان حفاری میکنیم و سابقه حفاری در لیبی ه//م داریم؛ همه اینها اثبات میکند که شرکتی جهانی هستیم.

بهمنی به احتمال حضور شرکتهای خارجی در آینده اش//اره کرد و افزود: اغلب این شرکتها برای س//رمایهگذاری وارد میش//وند و ما بخش عمدهای از کار را در دست خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری در بحث دان//ش فنی از ش//رکتهای بینالمللی پیش//ی گرفته، گفت: زمانی که ش//رکتهایی همچون آجیپ و نورسک هیدرو به بهانه تحریم کار را رها کردند و رفتند ما همه کارها را به بهترین ش//کل انج//ام دادیم. بهمنی حمایت سیاس//تگذاران و س//رمایهگذاران را خواس//تار ش//د و افزود: اگر حمایت ش//ویم در کمتر از ۰۱س//ال میتوانیم ب//ازار عمده خلیجف//ارس را در بخش حفاری در دست بگیریم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران حفاری ۰۶ حلق//ه چ//اه در آزادگان جنوب//ی، حف//اری چاههای فازهای ‪۷۱ 4۱، ۰۱، ۲،‬ و ۸۱ را ازجمله کارهای این ش//رکت برشمرد و تصریح کرد: این حفاریها بدون هیچ مشکلی انجام شد.

وی ب//ه افزایش تعداد دکله//ای حفاری این شرکت از زمان ملی شدن اشاره کرد و ادامه داد: در زمان ملی ش//دن ما تنها ۶ دکل داش//تیم. در ده//ه دوم ۹۱ دکل، ده//ه س//وم ۶4 دکل، دهه چه//ارم ۵۷ و در دهه پنج//م ۵۸ دکل در اختیار گرفتیم و میشود ادعا کرد که مشکالت حفاری خاورمیانه را میتوانیم حل کنیم. بهمنی با بیان اینک//ه پ//س از تحریمها یک میلیون بش//که به تولید نفت کشور افزوده شد، گفت: این موفقیت بدون حضور خارجیها تنها با اتکا به داراییها و توانمندیهای متخصصان داخلی محقق شد.

وی در پایان با بیان اینکه سطح علمی دانشگاه صنعت نفت بسیار باالست، ادامه داد: به نظر من میتوان همه توجه را برای دانشگاه صنعت نفت گذاش//ت، زیرا س//طح علمی این دانشگاه آنقدر باالست که میتواند با همه دنیا رقابت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.