شرکت ملی حفاری میتواند پیشتاز خلیجفارس شود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ملی حف//اری ایران گف//ت: این ش//رکت میتواند با ش//رکتهای بینالمللی رقابت کند. اگر حمایت ش//ویم در کمتر از ۰۱سال میتوانی//م بازار عمده خلیجفارس را در بخش حفاری در دس//ت بگیریم. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ش//رکت ملی نفت ایران، حیدر بهمنی با اش//اره به تاریخچه این شرکت گفت: ش//رکت ملی حفاری تنها نهاد صنعتی اس//ت که به فتوای یک مجتهد ایجاد ش//ده و در همین ح//ال یکی از رقبای سرس//خت ش//رکتهای خارجی اس//ت. وی موفقیتهای به دست آمده در ش//رکت ملی حفاری ایران را نتیجه زحمات و تالش کارکنان آن دانس//ت و گفت: باید از دس//تاوردهای ش//رکت ملی حفاری ایران بهعنوان پدر و بنیان صنعت نفت کشور دفاع کنیم. بهمنی، توسعه و رشد صنعت نفت را منوط به حمایت از صنعت حفاری داخل دانس//ت و افزود: اگر دانش حفاری در کشور بومی نبود هماکنون باید روزانه مبالغی را بابت هزینه فعالیتهای حفاری به خارجیها میپرداختیم در حالی که اکنون این شرکت بهعنوان تعیینکننده قیمت حفاری در خلیجفارس ش//ناخته میش//ود. مدیرعامل ش//رکت ملی حفاری ایران با یادآوری س//اخت نزدی//ک به ۰۲هزار قطعه مورد نیاز صنعت حف//اری در داخل کش//ور اظهار کرد: دانش صنعت حفاری در کش//ور آنقدر گس//ترده شده که هماکنون از تولید قطعه و سختافزار و نرمافزار گذشتهایم و به فروش دانش رس//یدهایم. وی پشتوانه چانهزنیهای زمان برجام را دانش فنی متخصصان داخلی برشمرد و گفت: اگر برای بومیسازی که هدف اصلی ماس//ت تالش کنیم در همهجوانب قدرت چانهزن//ی داریم. بهمنی افزود: ما شرکتهای خصوصی بسیاری را فعال کردیم، ازجمله شرکت حفاری شمال که پس از اس//تقالل به بخش خصوصی تحویل ش//د و هر ش//رکتی که برای کمک دست نیاز دراز کند با هدف بومیسازی مورد حمایت این شرکت قرار میگیرد. وی با بیان اینکه از ۰۲۱ دستگاه حفاری مورد نیاز کشور ۰۸ دستگاه در ش//رکت ملی حفاری ق//رار دارد، گفت: نمیتوان با این آمار ش//رکت ملی حفاری را بهراحتی خصوصی کرد و به همین منظور عملیات خصوصی سازی ش//رکت از سوی دوستان دلس//وز و عالقهمندان نظام و براساس شنیدهها از سوی رهبر معظم انقالب و هیات دولت درحالحاضر متوقف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.