ساختارهای قدیمی بالی جان ایرانایر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مذاکرات گس//ترده و فنی مقامات ایران با نمایندگان دو ش//رکت هواپیماساز ایرباس و بوئینگ نرخ نهایی هواپیماهای خریداری شده از سوی کشور را به شکل قابلتوجهی کاهش داد. با این وجود اما هنوز مشکالتی که از سالها پیش گریبان شرکت ایرانایر را گرفته است تامین منابع مورد نیاز برای این هواپیماها را دشوار میکند. ش//رکت هواپیمایی جمهوری اس//المی ایران (هما) که از سالها پیش برنامهریزی شده تا سهام آن در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصیسازیاش فراهم شود، هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.