محاکمه کشتیهای کرهای در دادگاه تصمیمگیران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

میانه آذر، قرارداد خرید ۸ فروند کشتی با کرهجنوبی از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران امضا شد. براساس این قرارداد، بعد از توافق هستهای، این نخستین سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است که چالشهای بسیاری در این زمینه به همراه داشته است.

سال بیست و هشتم

شماره 15

پیاپی 1988

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.